О азилу

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

 
Закон о азилу и привременој заштити (Службени гласник РС, бр. 24/2018) уређује статус, права и обавезе тражилаца азила и лица којима је одобрено право на азил и привремена заштита, начела, услове и поступак за одобрење и престанак права на азил и привремену заштиту, као и друга питања од значаја за азил и привремену заштиту.

Азил је право на боравак и заштиту које има странац којем је, одлуком надлежног органа, одобрено право на уточиште или супсидијарну заштиту.

Поступак азила је поступак, уређен Законом о азилу и привременој заштити, за одобрење и престанак права на азил и других права тражилаца азила и лица којима је одобрено право на азил.

Странац је лице које није држављанин Републике Србије, било да је страни држављанин или лице без држављанства.

Тражилац азила јесте странац који је поднео захтев за азил на територији Републике Србије о којем није донета правноснажна одлука.

Избеглица је странац који се због оправданог страха од прогона због своје расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или припадности одређеној друштвеној групи или због својих политичких уверења не налази у држави свог порекла и није у могућности или због тог страха не жели да се стави под заштиту те државе, као и лице без држављанства које се налази изван државе свог уобичајеног боравишта и које не може или због тог страха не жели да се врати у ту државу.

Право на уточиште је право на боравак и заштиту које се даје избеглици на територији Републике Србије за кога надлежни орган утврди да оправдано страхује од прогона у држави порекла или држави уобичајеног боравишта.

Супсидијарна заштита је заштита коју Република Србија одобрава странцу који би у случају повратка у државу порекла или државу уобичајеног боравишта био изложен трпљењу озбиљне неправде и који не може или који се због такве опасности не жели ставити под заштиту те државе, у складу са чланом 25. Закона о азилу и привременој заштити.

Привремена заштита је заштита која се одобрава одлуком Владе у случају масовног прилива расељених лица која се не могу вратити у државу свог порекла или државу уобичајеног боравишта, у складу са чланом 74. Закона о азилу и привременој заштити.
 
 
У поступцима одобравања и престанка права на азил поступак води и све одлуке доноси Канцеларија за азил, организациона јединица Министарства унутрашњих послова надлежна за послове азила.

О жалбама на одлуке Канцеларије за азил одлучује Комисија за азил, а чине је председник и осам чланова, које именује Влада на четири године.

Против коначних решења Комисије за азил може се покренути управни спор пред Управним судом.

Комесаријат за избеглице и миграције обезбеђује материјалне услове за прихват тражилаца азила. Комесаријат обезбеђује привремени смештај лицима којима је одобрено право на азил у складу са прописима којима је уређена област управљања миграцијама. Комесаријат спроводи програме добровољног повратка странца чији је захтев за азил одлуком надлежног органа одбијен или одбачен или ако је поступак азила обустављен, странца којем је одобрена привремена заштита, странца којем је донета одлука из члана 75. ст. 3. и 4. или одлука из чл. 83. и 84. Закона о азилу и привременој заштити и странца којем је престало право на азил, као и програме интеграције лица којима је одобрено право на азил у складу с прописима којима је уређена област управљања миграцијама.