О Kомесаријату

Комесаријат за избеглице, као посебна организација у систему државне управе основан је Законом о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10) за обављање стручних и других послова који се односе на збрињавање, повратак и интеграцију избеглица утврђене овим законом и с њима повезане управне послове.

Усвајањем Закона о управљању миграцијама („Службени гласник РС”, број 107/12), Комесаријат за избеглице образован Законом о избеглицама наставља рад под називом Комесаријат за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), у складу са надлежностима утврђеним овим законом и другим законима.

У складу са Законом о избеглицама Комесаријат обавља послове који се односе на: признавање и престанак статуса избеглица; збрињавање избеглица; регистрацију избеглица; усклађивање пружања помоћи избеглицама од стране других органа и организација у земљи и иностранству и старање о равномерном и благовременом пружању помоћи; обезбеђивање смештаја односно размештаја избеглица на подручја јединица локалне самоуправе; предузимање мера за повратак избеглица; решавање стамбених потреба лица у складу са овим законом; вођење евиденција из своје надлежности и установљавање база података и обавља друге послове утврђене овим законом.

У складу са Законом о управљању миграцијама Комесаријат обавља послове који се односе на: предлагање Влади циљева и приоритета миграционе политике; предлагање Влади мера ради постизања позитивних ефеката законитих миграција и сузбијања незаконитих миграција; праћење спровођења мера миграционе политике; пружање органима државне управе, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе података од значаја за израду стратешких докумената из области миграција, предлагање пројеката из области управљања миграцијама из делокруга свог рада и израду годишњег извештаја Влади о стању у области управљања миграцијама.

Комесаријат обавља послове који се односе на: прикупљање, обједињавање и анализу података и показатеља за управљање миграцијама; извештавање о имиграцији и емиграцији; израду и редовно ажурирање миграционог профила Републике Србије; успостављање јединственог система за прикупљање, организовање и размену података; успостављање сарадње са члановима Европске миграционе мреже; обуку и оспособљавање лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама, старање о доступности информација од значаја за миграциона питања, као и друге послове одређене законом.

Комесаријат обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије за нестала лица коју је образовала Влада, и: води јединствену евиденцију несталих лица у оружаним сукобима и у вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до 2000. године; води евиденцију о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим посмртним остацима из појединачних и масовних гробница; издаје потврде о чињеницама о којима води службене евиденције; врши исплату трошкова ексхумације, идентификације, погребне опреме и превоза посмртних остатака идентификованих лица до места сахране у Републици Србији, односно до границе - уколико се ради о прекограничном преносу посмртних остатака, као и трошкова услуга експерата судске медицине или тимова експерата одговарајућих установа за судску медицину, ангажованих за потребе рада Комисије за нестала лица; врши исплату једнократне новчане помоћи за трошкове сахране у висини накнаде погребних трошкова утврђене законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање; додељује средства за финансирање програма удружења породица несталих лица у складу с прописима којима се уређује финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

У складу са Законом о азилу и привременој заштити („Службени гласник РС”, број 24/2018) Комесаријат за избеглице и миграције обезбеђује материјалне услове за прихват тражилаца азила. Комесаријат обезбеђује привремени смештај и лицима којима је одобрено право на азил у складу са прописима којима је уређена област управљања миграцијама. Комесаријат спроводи програме добровољног повратка странца чији је захтев за азил одлуком надлежног органа одбијен или одбачен или ако је поступак азила обустављен, странца којем је одобрена привремена заштита, странца којем је донета одлука из члана 75. ст. 3. и 4. или одлука из чл. 83. и 84. Закона о азилу и привременој заштити и странца којем је престало право на азил, као и програме интеграције лица којима је одобрено право на азил у складу с прописима којима је уређена област управљања миграцијама.

У складу с потврђеним међународним уговорима и општеприхваћеним правилима међународног права, а које уређују положај и права избеглица, ради збрињавања, интеграције или повратка избеглица, Kомесаријат покреће иницијативе за тражење међународне помоћи од институција Уједињених нација и других међународних организација.

Комесаријат остварује сарадњу с организацијом Црвеног крста, хуманитарним, верским и другим организацијама, удружењима и грађанима.

Уредбом о збрињавању избеглица („Службени гласник РС“, бр. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 и 36/04) као и Уредбом о начину збрињавања прогнаних лица („Службени гласник РС“ број 47/95), уређени су начин и обим пружања помоћи у збрињавању избеглица као и поступак утврђивања њиховог статуса.

Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица за период 2015-2020. године,Република Србија се определила да у сарадњи са различитим субјектима на међународном и националном нивоу, обезбеди избеглицама трајна, одржива и примерена решења кроз приступ свим правима, услугама и ресурсима на једнаким основама као и држављанима Републике Србије, а интерно расељеним лицима ефективно побољшање услова живота у току расељења и потпуну социјалну укљученост.

МИСИЈА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Комесаријат за избеглице и миграције је посвећен решавању проблема избеглица, интерно расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији и тражилаца азила уз примену законских прописа и међународних стандарда. Стручно и одговорно ради на константном унапређивању својих програма и стратешких докумената у циљу стварања увек ефикасног и одговорног институционалног оквира и имплементационих механизама који крајњим корисницима обезбеђују адекватна решења у процесу интеграције и реинтеграције као и приступ правима.

ВИЗИЈА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Комесаријат за избеглице и миграције je ојачао капацитете и својим програмима и активностима поставља више стандарде у области управљања миграцијама, примарно у области обезбеђивања одрживих решења и побољшања услова живота избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији. Пратећи најновије миграционе токове и трендове Комесаријат обезбеђује адекватан смештај и основне животне услове мигрантима током азилне процедуре, и иде корак даље обезбеђивањем адекватних решења у процесу интеграције миграната. Поуздан је и одговоран партнер свим заинтересованим странама у напорима за постизање виших стандарда у процесу пружања помоћи свим наведеним категоријама.
 
АДРЕСАР ПОВЕРЕНИКА
 
 
Комесаријат за избеглице и миграције има поверенике широм Србије. Контакт телефони и имена повереника налазе се на овом ЛИНКУ: