О реадмисији

Реадмисија и сарадња

 • “Споразум о реадмисији лица која незаконито бораве” потписан је 18.9.2007.године у Бриселу између Републике Србије и Европске уније.
 • Народна скупштина Републике Србије ратификовала је Споразум 7.11.2007. године
 • Споразум о реадмисији са ЕУ ступио је на снагу 01. јануара 2008.године.
 • Овим Споразумом Република Србија је уредила област повратка и прихвата лица која се враћају по Споразуму о реадмисији.


Стратегија

 • Влада Републике Србије усвојила је Стратегију реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији 13. фебруара 2009. године.
 • Сратегија дефинише институционални оквир, мере, активности и носиоце активности за одрживу интеграцију повратника
 • Акциони план за спровођење Стратегије за период 2009. и 2010. године усвојен је 16. априла 2009.године.
 • Акциони план за 2011. и 2012. годину je усвојен 29. септембра 2011.
 • Савет за интеграцију повратника формиран је 23. октобра 2008. године.
 • Председник Савета је др. Јован Кркобабић, потпредседник Владе Републике Србије док је његов заменик господин Ивица Дачић - председник владе РС.
 • У оквиру савета образован је Тим за праћење имплементације стратегије.


Савет

Савет је мултидисциплинарно тело које:

 • предлаже мере и активности за реализацију, прихват и збрињавање повратника,
 • пружа подршку у утврђивању и реализацији мера на нивоу локалне самоуправе за помоћ повратницима,
 • предлаже успостављање оквира за дијалог између држава о питањима миграната и проблему илегалне миграције,
 • прати спровођење утврђених мера
 • Чланови савета су представници : Министарства рада и социјалне политике, Мин. спољних послова, Мин. Унутрашњих послова, Мин. за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Мин. здравља, Мин.просвете и науке, Мин. животне средине, рударства и просторног планирања, Мин. вере и дијаспоре, Канцеларије за европске интеграције и Комесеријата за избеглице.


ТИМ за имплементацију Стратегије

 • Стручно и координационо тело које треба да обезбеди достизање стратешких циљева стратегије реинтеграције повратника.
 • Чине га представници свих ресорно задужених министарстава и других надлежних органа и организација.
 • Сарађује са другим органима, институцијама и јавним службама, домаћим и међународним организацијама.
 • Прикупља податке, анализира их и извештава Савет.
 • Тимом руководи председник Савета.


Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије

 • координира и организује примарни и ургентни прихват повратника, ствара услове за успешну реинтеграцију повратника по основу Споразума о реадмисији
 • Решава питања од значаја за спречавање секундарне миграције, превенцију трговине људима, промовисање принципа позитивне дискриминације, итд.
 • Сарадња са јединицама локалне самоуправе.
 • информише повратнике, ширу јавност, домаће и међународне организације.
 • Формира базу података.
 • Организује обуку актера који раде са овом категоријом лица.
 • Спроводи и оперативно прати планиране активности


Центри за интервентни прихват

 • Пренаменом делова колективних центара и њиховом адаптацијом, формирани су Центри за интервентни прихват повратника.
 • Центар за интервентни прихват налази се у Белој Паланци.
 • Центар за интервентни прихват повратника служи смештају најугроженијих повратничких породица на основу Упута који издаје Комесаријат за избеглице Републике Србије.
 • У Центру су обезбеђене основне животне потребе за период предвиђен Стратрегијом тј. од 3 до највише 14 дана.
 • У Центру је обезбеђено смештај и исхрана (доручак, ручак и вечера)
 • Информације о правима, обавезама и могућностима
 • Помоћ за започињање процеса прибављања документације
 • обавештење и ургенција код центра за социјални рад о потреби изласка на терен, ради обављања надлежности из свог домена.
 • Посредовање код надлежних служби ради остваривања помоћи у оквиру њихове ресорне надлежности
 • Превоз породице до примајуће средине након истека периода ургентног збрињавања


Канцеларија за реадмисију на аеродрому “Никола Тесла” у Београду

 • Канцеларија за прихват повратника отворена је 12.02.2006. године.
 • Од маја 2009. године Комесаријат за избелгице је задужен за активности примарног прихвата повратника у канцеларији за реадмисију на аеродрому “Никола Тесла”.
 • Канцеларија је до 2009. година пружала информације и савете повратницима
 • Од 2009. године помоћ и подршка повратницима су знатно унапређени, а у цео процес су укључени и повереници за избеглице односно повереници за миграције.
 • У канцеларији за реадмисију повратници могу добити следећу врсту помоћи:
 • Информације о правима, обавезама и могућностима,
 • Савете о начину прибављања личних докумената 
Примарни и ургентни прихват који обухвата:
 • превоз до прихватилишта, повезивање са центром за социјални рад ради обезбеђивања карте за превоз, смештај у Центаре за интервентни прихват Комесаријата за избеглице
 • Упућивање у Повереништва/Савете за миграције и друге службе у локалним самоуправама ради даље помоћи
 • Повратницима је омогућен и контакт телефоном са родбином и пријатељима.


Помоћ повереника за избеглице / Савета за миграције

 • По доласку у место будућег пребивалишта/ боравишта неопходно је да се повратник јави Повереништву за избеглице/Савету за миграције ради:
 • Евидентирања повратника
 • Информисања о правима, обавезама и могућностима
 • Пружања помоћи код писања захтева, молби, дописа и др.


Права повратника

 • Путни лист је често једини идентификациони документ које лице поседује док не прибави друга документа.


Права које повратник можеостварити по основу Путног листа:

 • лична идентификација
 • хитна медицинска помоћ
 • обраћање центру за социјални рад
 • започињање процеса уписа деце у основну или средњу школу.
 • По повратку, што пре започети процес регулисања докумената као би се остварила остала припадајућа права.
 • Након регулисања докумената повратници остварују своја права под истим условима као и остали држављани Републике Србије.


Центар за социјални рад обезбеђује

 • Саветовање и посредовање.
 • Народне кухиње(обезбеђују један дневни оброк дневно).
 • Једнократна новчана помоћ – у центру за социјални рад у општини у којој повратник има пребивалиште.
 • Бесплатна карта у једном правцу до места пребивалишта.
 • Привремени смештај у прихватилиште - центар за социјални рад доноси решење о смештају повратника (појединца).


Здравствена заштита

 • Министарство здравља је издало инструкцију о признавању путног листа као важеће исправе за остварење хитне медицинске помоћи без новчане накнаде у временском периоду важења путног листа.
 • За редовну здравствену заштиту неопходно је прибавити здравствену легитимацију.


Запошљавање

 • Након регулисања личних докумената повратник има право да се пријави Националној служби за запошљавање и на тај начин постане корисник свих услуга које пружа ова служба.


Препоруке за унапређивање реинтеграције повратникаСтратегија за реинтеграцију повратника по реадмисији предвиђа низ препорука имера:

 • у домену образовања
 • у начинима приступању социјалној и здравственој заштити
 • у запослењу (доквалификација/ преквалификација, помоћ у успостављњу сопственог бизниса, програм запошљавања кроз јавне радове)
 • Дефинисање посебне буџетске линије на локалном нивоу за програме интеграције маргинализованих група, поготово за реинтеграцију повратника
 • Стварање услова за стамбено збрињавање (подршка у обезбеђивању средстава за соццијано становање, куповина сеоских домаћинстава