УН и други мултилатерални фондови

Специјална мера, усвојена 7. октобра 2015. године од стране Европске комисије, у вредности од 7 милиона евра, представља помоћ Европске уније за тачно одређене потребе на основу Плана реаговања усвојеног у септембру 2015. године, пре свега у погледу прибављања неопходних средстава за опремање и изградњу смештајних капацитета, као и ангажовање додатног особља. Пројекат је трајао годину дана и средства су била подељена у три компоненте:
1. Прва компонента је настојала да осигура довољне/прошири постојеће капацитете надлежних институција како би ефективно одговориле на потребе избеглица и миграната. 1,5 милиона евра је опредељено за Комесаријат за избеглице и миграције и Министарство унутрашњих послова, како би се обезбедила средства за: подршку у финансирању текућих/оперативних трошкова за смештај и обезбеђивање основних животних услова у транзитно - прихватним и центрима за смештај тражилаца азила, као и ангажовање додатног особља.

2. Друга компонента је опредељена за обезбеђивање неопходне опреме. Делегација Европске уније набавила је аутобусе, комби и путничка возила у вредности од 2,5 милиона евра за Комесаријат за избеглице и миграције и Министарство унутрашњих послова.

3. Трећа компонента у вредности од 3 милиона евра имала је за циљ да ојача капацитете партнерских невладиних организација у подршци активостима Владе Републике Србије. Подељена је на следећи начин:
  • 1 милион евра је опредељен за Дански савет за избеглице – за унапређење смештајних капацитета (Крњача) и животних услова избеглица, као и за јачање капацитета за одговор Комесаријата, МИНРЗС-а и других националних институција које су укључене.
  • 1 милион евра је опредељен за АСБ и ИДЦ – изградња (Димитровград) и опремање смештајних капацитета
  • 1 милион евра је опредељен за ХЕЛП - изградња и опремање смештајних капацитета у Босилеграду и Пироту, као и за јачање капацитета за одговор Комесаријата, МИНРЗС-а и других националних институција које су укључене, поготово оним на локалу.
МАДАД 1 – Јачање капацитета у управљању избегличком/мигрантском кризом у Републици Србији - Грант уговор  ТФ МАДАД/2016/Т04.28

Вредност пројекта: 7.299.999 евра. 

Донатор: Европска унија (Регионални поверилачки фонд Европске уније за решавање сиријске кризе – „Мадад фонд“)
Пројекат је трајао од 13.01.2017. до 13.01.2018.године. 

Циљ пројекта био је да осигура и прошири директне оперативне капацитете органа Републике Србије са циљем ефикасног решавања и пружања одговора на повећане миграторне токове, како би се осигурало адекватно функционисање система азила и миграција.

Пројектом су биле предвиђене следеће активности:
  • Покривање оперативних/текућих трошкова за смештај у центрима за азил, транзитним/прихватним центрима и центрима за смештај малолетних лица без пратње родитеља или старатеља, који укључују храну, елекричну енергију, грејање, прање веша, комуналне услуге, воду и санитарне услуге;
  • Ангажовање  додатног особља чиме је обезбеђена подршка центрима за социјални рад у обављању послова из делокруга органа старатељства, и функционисање центара за смештај малолетних лица без пратње.
  • Ангажовање додатног особља од стране Комесаријата за избеглице и миграције: координаторе објеката, теренске раднике, обезбеђење, административно особље, преводиоце и хигијеничаре, а све у циљу несметаног функционисања азилних и прихватних/транзитних центара;
  • Покривање трошкова исхране и смештаја за запослене на терену које су ангажовали Комесаријат за избеглице и миграције, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства унутрашњих послова;
  • Покривање трошкова  горива и одржавања возила за запослене Комесаријата за избеглице и миграције, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарства унутрашњих послова, а који су коришћени за теренски рад са мигрантском популацијом;
  • Набавка  ИТ опреме за потребе запослених у Министарству, Комесаријату за избеглице и миграције и Министарства унутрашњих послова.
МАДАД 2 - Подршка Европске уније Србији у управљању миграцијама – Грант уговор ТФ-МАДАД/2017/Т04.86, у вредности од 16.000.000 евра

Донатор: Европска унија (Регионални поверилачки фонд Европске уније за решавање сиријске кризе – „Мадад фонд“)

Трајање пројекта: 15 месеци (од 13.01.2018.)

Циљеви пројекта: Свеобухватни циљ овог пројекта је да се одговори на потребе миграната, избеглица и тражиоца азила у Србији за опоравком, кроз пружање подршке републичким органима, укључујући побољшање услова у склоништима и квалитета у пружању услуга.

Специфични циљеви пројекта су унапређење услуге смештаја и заштите права миграната, избеглица и тражиоца азила у центрима за азил, прихватним центрима и центрима за малолетна лица без пратње и пружање адекватних услуга здравствене заштите и образовања како би се на ефикасан начин одговорило на потребе миграната, избеглица и тражиоца азила у Србији. Посебан акценат стављен је на бригу и заштиту рањивих категорија у мигрантској популацији, пре свих деце/малолетника без пратње.
Координатор пројекта: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Партнери на пројекту: Комесаријат за избеглице и миграције, Министарство унутрашњих послова, Министарство здравља и Министарство просвете, науке и технолошког развоја.  
 
 Активности су следеће:
 
Комесаријат за избеглице и миграцијеАктивност 1. Помоћ у плаћању текућих трошкова центара за мигранте и тражиоце азила
Активност 2.Обезбеђивање адекватног особља за прихватне центре за мигранте и центре за азил
Активност 3. Опремање надлежних органа за рад на терену, где се налазе азилни и транзитни центри (додатне залихе горива и одржавање возила)
Активност 4. Подршка локалним самоуправама у обезбеђивању превоза ученика како би се осигурало неселективно образовање
 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питањаАктивност 1. Помоћ за текуће трошкове рада центара за малолетнике без пратње родитеља или старатеља
Активност 2. Обезбедити адекватно особље у центрима за малолетнике без пратње родитеља или старатеља
Активност 3. Опремање надлежних органа за рад на терену, где се налазе азилни и транзитни центри (додатне залихе горива и одржавање возила)
 
Министарство унутрашњих послова: 
Активност 1. Опремање надлежних органа за рад на терену, где се налазе азилни и транзитни центри (додатне залихе горива и одржавање возила)
 
Mинистарство здравља: 
Активност 1. Подршка Министарству здравља у пружању здравствених услуга мигрантима у Србији у здравственим установама и Институтима за јавно здравље
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Активност 1. Учење српског као страног језика
Активност 2. Обука за повећање капацитета у примени наставног програма за српски језик као страни језик
Активност 3. Прављење базе тренера
Активност 4. Организација Тренинга за тренере (ТоТ) - један ТоТ који траје 2 дана за 12 тренера
Активност 5. Спровођење 20 тренинга
Активност 6. Активности у вези са видљивошћу
Активност 7. Припрема интерног документа за подршку школама кроз доделу стипендија и  одређивање критеријума за избор
Активност 8. Избор и додела стипендија, позив за подношење предлога (за аплицирање); успостављање комисије за евалуацију, избор и сл.
Активност 9. Примена и праћење (надгледање)
Активност 10. Прављење базе волонтера - припрема критеријума за избор и отварање поступка за пријаву
Активност 11. Прављње базе волонтера- одабир и обука
Активност 12. Прављење базе групе волонтера- примена подршке школама и деци
Активност 13. Праћење студентских достигнућа и општег стања у школама