ЕУ фондови

ИПА Инструмент за претприступну помоћ
ИПА 2013
ИПА Инструмент за претприступну помоћ 2014-2020
ИПА 2014

ИПА Инструмент за претприступну помоћ

Европска унија је изградила механизам предприступне помоћи земљама кандидатима за чланство у ЕУ, као и земљама потенцијалним кандидатима за чланство – Инструмент предприступне помоћи “ИПА”. Реч је о јединственом инструменту који обједињује све програме помоћи државама које желе да приступе ЕУ. Инструмент предприступне помоћи ИПА има два главна циља: да пружи помоћ земљама корисницима у испуњавању политичких, економских и критеријума који се односе на усвајање правних тековина ЕУ. Други, изградња административних капацитета и јачање правосуђа и процеса припрема за коришћење структурних и конезионих фондова ЕУ након приступања Европској унији. Република Србија је корисник овог инструмента од 2007. године на основу Оквирног споразума о пружању подршке који је Народна скупштина Републике Србије ратификовала 2007. године. Од готово 11,5 милијарди евра, колико је износио буџет ИПА за период 2007-2013, Републици Србији је стављено на располагање око 1,4 милијарди евра. Ова помоћ је пружена Србији као потенцијалном кандидату за пријем у ЕУ. Помоћ је опредељена за реализацију пројеката који су кроз процес програмирања препознати као приоритетни и усаглашени између Владе Републике Србије и Европске комисије у облику финансијских споразума.


ИПА 2013

Септембра 2015. године, почело је спровођење Твининг пројекта „Подршка Националном систему азила у Републици Србији“ који финансира Европска унија, а спроводе Комесаријат за избеглице и миграције и Министарство унутрашњих послова Републике Србије у партнерству са Шведском миграционом агенцијом као већинским партнером и Службом за интеграцијом Министарства безбедности и унутрашњих послова Краљевине Холандије и Министарством унутрашњих послова Републике Словеније.
Пројекат, који има за циљ унапређење целокупног система азила укључујући и измене и допуне Закона о азилу, развијање механизама за интеграцију лица којима је одобрена заштита, унапређење техника интервјуа и заштите докумената која се издају тражиоцима азила, као и спровођење информативне кампање како би се подигао ниво свести о правима и обавезама тражилаца азила у Републици Србији као и о последицама злоупотребе безвизног режима од стране српских држављана у земљама чланицама ЕУ.
Пројекат је финансирала Европска унија износом од милиона евра у оквиру програма ИПА 2013. Пројекат је завршен у фебруару 2018. године. 
Спровођењем пројектних компоненети додатно је унапређенквалитет процедура које се примењују при доношењу одлука по захтевима за азил, обезбеђен је унапређен приступ правима оних лица којима је одобрена заштита, постигнута потпуна усклађеност националног законодавства са правним тековинама ЕУ и испуњени предуслови из поглавља 23 и 24 за приступање Србије ЕУ.


ИПА Инструмент за претприступну помоћ 2014-2020

Европска унија је у марту 2014. године успоставила нови инструмент подршке државама које се налазе у процесу придруживања и приступања ЕУ - Инструмент за претприступну помоћ II. За период 2014-2020 опредељено је укупно 11,7 милијарди евра, од чега оквирно 1,5 милијарди евра за Републику Србију. Пружајући ову подршку, Европска унија настоји да подстакне спровођење неопходних реформи које су услов за за приступање Европској унији и економски и социјални развој. Подршка се најчешће огледа у пружању услуга обуке и стручног усавршавања, у набавци неопходне опреме, изградњи  инфраструктуре и слично. Као и у претходном периоду, фокус подршке  биће на секторима реформе јавне управе, владавине права, заштите животне средине, запошљавања, образовања, предузетништва, науке и истраживања, саобраћаја, енергетике, пољопривреде итд.
У овом програмском периоду до сада су усаглашена четири годишња ИПА програма - за 2014, 2015, 2016. и 2017. годину. Они, уз подршку за програм ИПАРД и подршку организацијама цивилног друштва, представљају помоћ у укупном износу од преко 780 милиона евра.


ИПА 2014

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2014. износи 179,1 милиона евра. Програм ИПА 2014. укључује интервенције у следећим секторима: реформа јавне управе, унутрашњи послови, енергетика, конкурентност, развој људских ресурса и друштвени развој. Поред тога, помоћ укључује припрему пројектно-техничке документације за реализацију инфраструктурних пројеката, подршку процесу европских интеграција и усклађивање са правним тековинама ЕУ и надокнаду трошкова учешћа у програмима Уније.

Комесаријат за избеглице и миграције, у оквиру сектора унутрашњих послова,  спроводи пројекат из овог програма под називом:  „Проширење постојећих капацитетa за смештај тражилаца азила” и „Побољшање услова живота ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисији“. Програмске активности се односе на проширење капацитета за смештај тражилаца азила кроз реконструкцију постојећег центра у оквиру четири уговора, а активности које ће допринети побољшању услова живота ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисији спроводе се у оквиру грант шеме.