Помоћ при интеграцији

Интеграција лица којима је одобрен азил регулисана је Законом о управљању миграцијама ("Службени гласник РС", број 107/12) и Законом о азилу и привременој заштити ("Службени гласник РС", број 24/18).
Ближи услови, начин, поступак и друга питања од значаја за укључивање лица којима је одобрено право на азил у друштвени, културни и привредни живот у Републици Србији регулисани су Уредбом о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је одобрено право на азил ("Службени гласник РС", број 101/16, 56/2018) и Уредбом о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај ("Службени гласник РС", број 63/15, 56/18).
 
Лице којем је одобрено право на азил има право на:
1) боравак;
2) смештај;
3) слободу кретања;
4) здравствену заштиту;
5) образовање;
6) приступ тржишту рада;
7) правну помоћ;
8) социјалну помоћ;
9) својину;
10) слободу вероисповести;
11) спајање породице;
12) исправе у складу са чланом 87. Закона о азилу и привременој заштити;
13) помоћ при интеграцији.
 
Лице којем је одобрено право на азил дужно је да поштује Устав, законе, друге прописе и опште акте Републике Србије.
Лице коме је одобрено право на азил дужно је да похађа часове српског језика и писма у Републици Србији.
Лицу којем је одобрен азил, смештај се обезбеђује према могућностима Републике Србије, најдуже једну годину од правноснажности одлуке којом му је одобрено право на азил, уколико не поседује новчана средства у складу са посебним прописом који регулише смештај лица којима је одобрен азил. Под смештајем сматра се одређен стамбени простор дат на привремено коришћење или новчана помоћ потребна за привремени смештај.

Република Србија у оквиру својих могућности обезбеђује услове за укључивање лица којима је одобрено право на азил у друштвени, културни и привредни живот.

Уредба о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај

Уредба о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је одобрено право на азил 

Програм упознавања српске културе, историје и уставног уређења

 

Информација о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот - српски

Информација о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот - енглески

Информација о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот - француски

Информација о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот - арапски

Информација о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот - персијски

Информација о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот - пашту

Информација о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот - урду

 

Изазови у интеграцији 2019. године

 

Интеграција јануар-јун 2020 - Инфографика