Kontakt ЋИРLATENG

O readmisiji

Readmisija i saradnja

 • “Sporazum o readmisiji lica koja nezakonito borave” potpisan je 18.9.2007.godine u Briselu između Republike Srbije i Evropske unije.
 • Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala je Sporazum 7.11.2007. godine
 • Sporazum o readmisiji sa EU stupio je na snagu 01. januara 2008.godine.
 • Ovim Sporazumom Republika Srbija je uredila oblast povratka i prihvata lica koja se vraćaju po Sporazumu o readmisiji.


Strategija

 • Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji 13. februara 2009. godine.
 • Srategija definiše institucionalni okvir, mere, aktivnosti i nosioce aktivnosti za održivu integraciju povratnika
 • Akcioni plan za sprovođenje Strategije za period 2009. i 2010. godine usvojen je 16. aprila 2009.godine.
 • Akcioni plan za 2011. i 2012. godinu je usvojen 29. septembra 2011.
 • Savet za integraciju povratnika formiran je 23. oktobra 2008. godine.
 • Predsednik Saveta je dr. Jovan Krkobabić, potpredsednik Vlade Republike Srbije dok je njegov zamenik gospodin Ivica Dačić - predsednik vlade RS.
 • U okviru saveta obrazovan je Tim za praćenje implementacije strategije.


Savet

Savet je multidisciplinarno telo koje:

 • predlaže mere i aktivnosti za realizaciju, prihvat i zbrinjavanje povratnika,
 • pruža podršku u utvrđivanju i realizaciji mera na nivou lokalne samouprave za pomoć povratnicima,
 • predlaže uspostavljanje okvira za dijalog između država o pitanjima migranata i problemu ilegalne migracije,
 • prati sprovođenje utvrđenih mera
 • Članovi saveta su predstavnici : Ministarstva rada i socijalne politike, Min. spoljnih poslova, Min. Unutrašnjih poslova, Min. za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Min. zdravlja, Min.prosvete i nauke, Min. životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Min. vere i dijaspore, Kancelarije za evropske integracije i Komeserijata za izbeglice.


TIM za implementaciju Strategije

 • Stručno i koordinaciono telo koje treba da obezbedi dostizanje strateških ciljeva strategije reintegracije povratnika.
 • Čine ga predstavnici svih resorno zaduženih ministarstava i drugih nadležnih organa i organizacija.
 • Sarađuje sa drugim organima, institucijama i javnim službama, domaćim i međunarodnim organizacijama.
 • Prikuplja podatke, analizira ih i izveštava Savet.
 • Timom rukovodi predsednik Saveta.


Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije

 • koordinira i organizuje primarni i urgentni prihvat povratnika, stvara uslove za uspešnu reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji
 • Rešava pitanja od značaja za sprečavanje sekundarne migracije, prevenciju trgovine ljudima, promovisanje principa pozitivne diskriminacije, itd.
 • Saradnja sa jedinicama lokalne samouprave.
 • informiše povratnike, širu javnost, domaće i međunarodne organizacije.
 • Formira bazu podataka.
 • Organizuje obuku aktera koji rade sa ovom kategorijom lica.
 • Sprovodi i operativno prati planirane aktivnosti


Centri za interventni prihvat

 • Prenamenom delova kolektivnih centara i njihovom adaptacijom, formirani su Centri za interventni prihvat povratnika.
 • Centar za interventni prihvat nalazi se u Beloj Palanci.
 • Centar za interventni prihvat povratnika služi smeštaju najugroženijih povratničkih porodica na osnovu Uputa koji izdaje Komesarijat za izbeglice Republike Srbije.
 • U Centru su obezbeđene osnovne životne potrebe za period predviđen Stratregijom tj. od 3 do najviše 14 dana.
 • U Centru je obezbeđeno smeštaj i ishrana (doručak, ručak i večera)
 • Informacije o pravima, obavezama i mogućnostima
 • Pomoć za započinjanje procesa pribavljanja dokumentacije
 • obaveštenje i urgencija kod centra za socijalni rad o potrebi izlaska na teren, radi obavljanja nadležnosti iz svog domena.
 • Posredovanje kod nadležnih službi radi ostvarivanja pomoći u okviru njihove resorne nadležnosti
 • Prevoz porodice do primajuće sredine nakon isteka perioda urgentnog zbrinjavanja


Kancelarija za readmisiju na aerodromu “Nikola Tesla” u Beogradu

 • Kancelarija za prihvat povratnika otvorena je 12.02.2006. godine.
 • Od maja 2009. godine Komesarijat za izbelgice je zadužen za aktivnosti primarnog prihvata povratnika u kancelariji za readmisiju na aerodromu “Nikola Tesla”.
 • Kancelarija je do 2009. godina pružala informacije i savete povratnicima
 • Od 2009. godine pomoć i podrška povratnicima su znatno unapređeni, a u ceo proces su uključeni i poverenici za izbeglice odnosno poverenici za migracije.
 • U kancelariji za readmisiju povratnici mogu dobiti sledeću vrstu pomoći:
 • Informacije o pravima, obavezama i mogućnostima,
 • Savete o načinu pribavljanja ličnih dokumenata 
Primarni i urgentni prihvat koji obuhvata:
 • prevoz do prihvatilišta, povezivanje sa centrom za socijalni rad radi obezbeđivanja karte za prevoz, smeštaj u Centare za interventni prihvat Komesarijata za izbeglice
 • Upućivanje u Povereništva/Savete za migracije i druge službe u lokalnim samoupravama radi dalje pomoći
 • Povratnicima je omogućen i kontakt telefonom sa rodbinom i prijateljima.


Pomoć poverenika za izbeglice / Saveta za migracije

 • Po dolasku u mesto budućeg prebivališta/ boravišta neophodno je da se povratnik javi Povereništvu za izbeglice/Savetu za migracije radi:
 • Evidentiranja povratnika
 • Informisanja o pravima, obavezama i mogućnostima
 • Pružanja pomoći kod pisanja zahteva, molbi, dopisa i dr.


Prava povratnika

 • Putni list je često jedini identifikacioni dokument koje lice poseduje dok ne pribavi druga dokumenta.


Prava koje povratnik možeostvariti po osnovu Putnog lista:

 • lična identifikacija
 • hitna medicinska pomoć
 • obraćanje centru za socijalni rad
 • započinjanje procesa upisa dece u osnovnu ili srednju školu.
 • Po povratku, što pre započeti proces regulisanja dokumenata kao bi se ostvarila ostala pripadajuća prava.
 • Nakon regulisanja dokumenata povratnici ostvaruju svoja prava pod istim uslovima kao i ostali državljani Republike Srbije.


Centar za socijalni rad obezbeđuje

 • Savetovanje i posredovanje.
 • Narodne kuhinje(obezbeđuju jedan dnevni obrok dnevno).
 • Jednokratna novčana pomoć – u centru za socijalni rad u opštini u kojoj povratnik ima prebivalište.
 • Besplatna karta u jednom pravcu do mesta prebivališta.
 • Privremeni smeštaj u prihvatilište - centar za socijalni rad donosi rešenje o smeštaju povratnika (pojedinca).


Zdravstvena zaštita

 • Ministarstvo zdravlja je izdalo instrukciju o priznavanju putnog lista kao važeće isprave za ostvarenje hitne medicinske pomoći bez novčane naknade u vremenskom periodu važenja putnog lista.
 • Za redovnu zdravstvenu zaštitu neophodno je pribaviti zdravstvenu legitimaciju.


Zapošljavanje

 • Nakon regulisanja ličnih dokumenata povratnik ima pravo da se prijavi Nacionalnoj službi za zapošljavanje i na taj način postane korisnik svih usluga koje pruža ova služba.


Preporuke za unapređivanje reintegracije povratnikaStrategija za reintegraciju povratnika po readmisiji predviđa niz preporuka imera:

 • u domenu obrazovanja
 • u načinima pristupanju socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti
 • u zaposlenju (dokvalifikacija/ prekvalifikacija, pomoć u uspostavljnju sopstvenog biznisa, program zapošljavanja kroz javne radove)
 • Definisanje posebne budžetske linije na lokalnom nivou za programe integracije marginalizovanih grupa, pogotovo za reintegraciju povratnika
 • Stvaranje uslova za stambeno zbrinjavanje (podrška u obezbeđivanju sredstava za soccijano stanovanje, kupovina seoskih domaćinstava