Kontakt ЋИРLATENG

Interno raseljena lica

Pod pojmom interno raseljena lica podrazumevaju se pojedinci ili grupe pojedinaca koji su prisiljeni da beže ili napuste svoje domove ili prebivališta, usled oružanog sukoba ili da bi sprečili posledice oružanog sukoba, situacije opšteg nasilja, povrede ljudskih prava, katastrofe bilo prirodne ili uzrokovane ljudskom rukom, a koji nisu prešli međunarodno priznatu državnu granicu.
Komesarijat za izbeglice i migracije je marta 2000. godine u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) organizovao popis interno raseljenih sa Kosova i Metohije, kada je registrovano 187.129 lica. U periodu od 2000. do 2005. godine, sa Kosova i Metohije došlo je još oko 20.000 lica, tako da je krajem 2005. godine broj interno raseljenih lica u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije iznosio 209.021 lice, a trenutno ih je 196.140.