Kontakt ЋИРLATENG

Bilateralna podrška

Projekat Podrška sistemu upravljanja migracijama u Republici Srbiji

Opšti cilj projekta:

Jačanje sistema upravljanja migracijama u Republici Srbiji u skladu sa međunarodnim standardima i pravnim tekovinama EU, sa posebnim osvrtom na mehanizme saradnje i jačanje kapaciteta na lokalnom nivou kako bi se osigurala zaštita prava migranata.

Donator: Vlada Švajcarske preko Državnog sekretarijata za migracije

Korisničke institucije: Komesarijat za izbeglice i migracije i Ministarstvo unutrašnjih poslova

Vreme sprovođenja projekta: decembar 2016-avgust 2019

Očekivani rezultati:

Unapređeni kapaciteti MUP-a i KIRS-a da efikasno upravljaju politikama u oblasti upravljanja migracijama i borbe protiv trgovine ljudima na nacionalnom nivou.

Unapređeni kapaciteti za efikasno upravljanje migracijama i borbu protiv trgovine ljudima na lokalnom nivou.

Poboljšana zaštita prava migranata i žrtava trgovine ljudima kroz bolji pristup programima i uslugama koje odgovaraju njihovim potrebama.

Unapređeni kapaciteti MUP-a i KIRS-a za učešće na regionalnim i međunarodnim platformama.

Podrška Evropske unije Komesarijatu za izbeglice i migracije

Opšti cilj projekta:

Sveobuhvatni cilj je da olakša veću koordinaciju odgovora na izazove upravljanja migracijama u Srbiji i da osigura poštovanje, redovno praćenje i unapređivanje standarda kada je reč o predviđenoj pomoći i zaštiti migranata i izbeglica.

Posebni ciljevi:

- jačanje mehanizama praćenja, upravljanja informacijama i kapaciteta za planiranje KIRS-a;

- unapređenje mehanizama koordinacije i upravljanja u prihvatnim centrima u skladu sa okvirnim instrukcijama Evropske kancelarije za podršku azilu (EASO), uključujući i jačanje kapaciteta KIRS-ovog osoblja u prihvatnim centrima;

- jačanje kapaciteta KIRS-ovih timova na terenu u radu sa migrantima I izbeglicama po pitanju boljeg razumevanja zaštite, rodnosti i potreba korisnika, sa posebnim fokusom na ranjive grupe;

- unapređenje pružanja informacija migrantima i izbeglicama, kao i bolja informisanost o efektima pomoći koju Evropska unija (EU) i Vlada Republike Srbije pružaju migrantima i izbeglicama.

Planirane aktivnosti u Srbiji:

- uspostavljanje Odeljenja za upravljanje podacima u okviru KIRS-ove kancelarije u Beogradu;

- opremanje prihvatnih i centara za azil, kao i centralne kancelarije potrebnom informacionom tehnologijom (opremom i softverom), kao i sredstvima potrebnim za evaluaciju i monitoring;

- organizovanje obuka za prikupljanje podataka, procene potreba i troškova, kao i izveštavanje za osoblje na terenu;

- razvoj i primena mera komunikacije sa ciljem boljeg protoka infromacija između KIRS-a i timova na terenu, kao i partnera;

- organizacija događaja za javnost i medije u prihvatnim centrima.