Kontakt ЋИРLATENG

Uredbe

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENjE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANjE UTVRĐENIH CILjEVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA U JLS ZA 2023

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2023

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENjE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANjE UTVRĐENIH CILjEVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA U JLS ZA 2022. GODINU

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2022. GODINI

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2021. GODINI

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENjE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANjE UTVRĐENIH CILjEVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2021. GODINU

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENjE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANjE UTVRĐENIH CILjEVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2020. GODINI


 UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA ZA PODRŠKU DOBROVOLjNOG POVRATKA STRANACA ZA PERIOD 2022. DO 2025. GODINE


UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA ZA PODRŠKU DOBROVOLjNOG POVRATKA STRANACA ZA PERIOD OD 2019. DO 2021. GODINE

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENjE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANjE UTVRĐENIH CILjEVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA, U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2019. GODINU

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2019. GODINIU.
 

UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENjE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANjE UTVRĐENIH CILjEVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA, U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, ZA 2018. GODINU
 
UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2018. GODINI.
 
UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENjE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANjE UTVRĐENIH CILjEVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA ZA 2017. GODINU.
 
UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2017. GODINI.
 
UREDBA O NAČINU UKLjUČIVANjA U DRUŠTVENI, KULTURNI I PRIVREDNI ŽIVOT LICA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA UTOČIŠTE
 
UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENjE MERA I AKTIVNOSTI  NEOPHODNIH ZA DOSTITIZANjE UTVRĐENIH CILjEVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 2016
 
UREDBA O UTVRĐIVANjU PROGRAMA PODSTICAJA ZA SPROVOĐENjE MERA I AKTIVNOSTI NEOPHODNIH ZA DOSTIZANjE UTVRĐENIH CILjEVA IZ OBLASTI UPRAVLjANjA MIGRACIJAMA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 2015
 
UREDBA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANjE PRIORITETA ZA SMEŠTAJ LICA KOJIMA JE PRIZNATO PRAVO NA UTOČIŠTE ILI DODELjENA SUPSIDIJARNA ZAŠTITA I USLOVIMA KORIŠĆENjA STAMBENOG PROSTORA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ
 
UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANjE REDA PRVENSTVA ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA 2011
 
UREDBA O ZBRINjAVANjU IZBEGLICA