Kontakt ЋИРLATENG

Integracija

U protekle dve i po decenije, Vlada Republike Srbije i Komesarijat  kontinuirano rade na rešavanju problema lica koja su morala da napuste svoje domove tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Donošenjem Zakona o izbeglicama i usvajanjem Nacionalne Strategije za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica potvrđena je rešenost i politička volja svih relevantnih državnih organa da se licima koja optiraju ostanak u Republici Srbiji pomogne u integraciji.

Smanjenje broja izbeglica uglavnom je rezultat njihove integracije u Republici Srbiji. Od 537.937 izbeglica i 79.791 ratom ugroženih lica, registrivanih na popisu iz 1996. godine, više od 350.000 lica steklo je državljanstvo Republike Srbije što predstavlja najveći proces integracije izbeglica u savremenoj Evropi. Prema podacima iz 2021. godine, u Republici Srbiji se nalazi još 25.330 izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Iako je veliki broj izbeglih, prognanih i ratom ugroženih lica naturalizovan, ovim licima je i dalje potrebna pomoć u rešavanju pitanja  stanovanja kao i pomoć u ostvarivanju prava u zemlji porekla, čime bi se mnogima znatno olakšao ekonomski aspekt procesa integracije u lokalnim zajednicama u Republici Srbiji. I pored enormnih napora i intenzivne podrške međunarodne zajednice, izbegličko pitanje na ovim prostorima još nije zatvoreno. Ostvareni su veliki pomaci, prvenstveno u rešavanju egzistencijalnih pitanja ove populacije i dinamici obezbeđivanja trajnih stambenih rešenja.

Integracija se sprovodi kroz obezbeđivanje stambenih jedinica u zakup sa pravom otkupa, seoskih kuća sa okućnicom, paketa građevinskog materijala za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih objekata u vlasništvu ovih lica, dodelom montažnih kuća licima koja imaju placeve kao i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima. 

Osim kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja, stambeni problemi izbeglica rešavaju se i iz sredstava odobrenih zakonom o budžetu na razdelu Komesarijatu za izbeglice i migracije, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica koju Vlada Republike Srbije donosi na predlog Komesarijata za izbeglice i migracije za svaku budžetsku godinu.

 

Komisija za rešavanje stambenih potreba Komesarijata za izbeglice i migracije