Kontakt ЋИРLATENG

Komesar

 

Nataša Stanisavljević rođena je 1978. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu i diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Upisala je doktorske studije na smeru socijalna politika na Fakultetu političkih nauka.

Ima deset godina radnog iskustva u velikim kompanijama u privatnom sektoru na poslovima organizacije, upravljanja, marketinga i prodaje.

Ima višegodišnje iskustvo u oblasti socijalne zaštite. Bila je pomoćnik sekretara za socijalnu zaštitu, potom zamenik sekretara, da bi od 2015. godine bila imenovana za sekretara Sekretarijata za socijalnu zaštitu, a funkciju je obavljala do avgusta 2022. godine, kada je Vlada Republike Srbije imenuje za v. d. komesara za izbeglice i migracije.

Za vreme njenog mandata, isplaćena su sva zaostala socijalna davanja u Beogradu, otvoreno je 14 novih klubova za najstarije sugrađane, izgrađena su 4 objekta za decu sa smetnjama u razvoju, uveden je portal E-beba za sva gradska davanja za porodilje, Prihvatilište za decu Beograda preseljeno je u novu zgradu, a uvedene su i nove usluge socijalne zaštite: lični pratilac, personalni asistenti, dok su 1.422 izbegličke porodice dobile pomoć u stambenom zbrinjavanju.

Inicirala je izradu prvog Akcionog plana Grada Beograda za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za period od 2020-2024. godine. 

Član je Saveta za prava deteta Grada Beograda, Saveta za rodnu ravnopravnost, Saveta za upravljanje migracijama, Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Govori engleski i nemački jezik.