Kontakt ЋИРLATENG

Pregled aktivnosti povodom povećanog priliva migranata

 (od maja 2015. do zatvaranja zapadnobalkanske rute u martu 2016.)


Komesarijat za izbeglice i migracije, u skladu sa svojim nadležnostima, definisanim Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti kao i Zakonom o upravljanju migracijama, a na osnovu višedecenijskog iskustva u prihvatu, zbrinjavanju i integraciji prisilnih migranata, obezbeđuje smeštaj i prateće usluge neophodne za dostojanstven život lica koja izraze nameru da traže azil u Republici Srbiji.

U ovom tekstu dajemo hronološki pregled aktivnosti koje je sprovodio Komesarijat za izbeglice i migracije na terenu od trenutka kada je Srbiju zadesio masovan priliv migranata.

Republika Srbija se od 2008. godine suočava sa sve većim brojem lica koja izražavaju nameru da traže azil. Porast broja migranata posebno je uočljiv 2015. godine, kada je tokom prvih devet meseci 115.000 stranih državljana,  uglavnom poreklom iz Sirije, Avganistana i Iraka, izrazilo azilnu nameru.

Iako je Srbija zemlja tranzita, u kojoj se migranti izuzetno kratko zadržavaju (tokom 2015. godine prosek zadržavanja je svega nekoliko dana), Komesarijat za izbeglice i migracije ulaže maksimalne napore kako bi obezbedio human i adekvatan odgovor na potrebe migranata.

Migratorne tendencije u 2015. godini nedvosmisleno su ukazivale na ubrzano povećavanje broja migranata. Kako bi se blagovremno izvršile neophodne pripreme za humanitarni prihvat.

10. maja 2015. održan je  sastanak poverenika za izbeglice i migracije niškog, južno-moravskog i pčinjskog okruga u Vranju, sa ciljem uspostavljanja mehanizama za humanitarni prihvat migranata u najpogođenijim delovima Srbije.

5. jun -  Vlada Republike Srbije je, postupajući u skladu sa informacijama dostavljenim od strane Komesarijata za izbeglice i migracije, donela Odluku o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, koju čine ministri pet resornih ministarstava i komesar Komesarijata za izbeglice i migracije.

15. jun - Održan  je prvi sastanak Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, kome su prisustvovali Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao predsednik Radne grupe, Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije, Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, Vesna Kneginjić, pomoćnica ministra zdravlja i predstavnici Delegacije Evropske unije. Na sastanku je razmatrana trenutna situacija u azilu i najave o izgradnji zida na mađarskoj granici. Zajednički zaključak je da je potrebno naći pogodnu lokaciju i objekat za otvaranje prihvatnog centra.

16. jun – Na osnovu zaključaka prvog sastanka, ministar odbrane Bratislav Gašić posetio je objekat Duvanske industrije Preševo, kako bi se uverio u pogodnost predloženog objekta za pretvaranje u centar za prihvat migranata.

17. jun – Predstavnici  Zavoda za javno zdravlje grada  Vranja obišli su  teren i dostavili  Radnoj grupi izveštaj o proceni zdravstvene situacije i preduzimanju potrebnih mera.

19. jun – Pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov sa svojim timom  obišao je lokaciju u Preševu kako bi izvršio inicijalnu procenu potrebnih resursa za uspostavljanje prihvatnog centra. 

- Paralelno sa povećanim brojem migranata na jugu Srbije u pograničnom pojasu sa Makedonijom, evidentan je i porast broja migranata u graničnim opštinama sa Mađarskom.

23. jun - Održan je sastanak u Komesarijatu za izbeglice i migracije sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Crvenog krsta Srbije. Sastanku je prisustvovao i Gradski većnik Subotice Milimir Vujadinović.Sastanak je imao za cilj koordinaciju nadležnih službi radi pružanja humanitarne i drugih vrsta pomoći ugroženim migrantima.

24. jun – Tim KIRS-a izvršio je detaljnu  procenu sutuacije  u Preševu. O zatečenom stanju je sačinio izveštaj. U Preševu su bili i predstavnici MUP-a, Vojske Srbije, Koordinacionog tela Vlade RS za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

25. jun - Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja dostavljen je  izveštaj o stanju na terenu sa predlogom daljih mera.

26. jun - Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poslata specifikacija potrebnih sredstava i opreme za stavljanje u funkciju objekta Duvanske industrije Preševo, koji će se koristiti kao Prihvatni centar.

- Sa povećanim brojem migranata u gradu Beogradu, otpočelo se sa preduzimanjem mera za pružanje pomoći ovoj kategoriji lica. S tim u vezi održan je sastanak predstavnika Komesarijata za izbeglice i migracije i Grada Beograda, gde su dogovoreni modaliteti saradnje radi rešavanja novonastale situacije na teritoriji opštine Savski venac.

27. jun – Započela je distribucija pamfleta koji sadrže najvažnije informacije i  telefone u Centru u Preševu i na lokacijama u Beogradu na kojima borave migranti . Pamfleti sadrže sve informacije od značaja za smeštaj  i ostvarivanje pripadajućih  prava i kontakte nadležnih istitucija koje pružaju pomoć migrantima.

29. jun - Ministri Vulin i Gašić obišli su radove na uređenju Prihvatnog centra u Preševu.

30. jun – Pomoćnik komesara Ivan Gerginov sa ministrom Aleksandrom Vulinom izvršio je procenu situacije u opštinama Subotica i Kanjiža, gde je uočen sve veći broj migranata.

1. jul – Komesarijat za izbeglice i migracije organizovao je koordinacioni sastanak sa međunarodnim i nevladinim organizacijama kako bi se precizno definisali predstojeći koraci  i obezbedilo usklađeno i blagovremeno pružanje humanitarne pomoći. Sastanku su prisustvovali predstavnici UNHCR-a, Udruženja samarićanskih radnika, Danskog saveta za izbeglice,  Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve „Čovekoljublje“,  organizacije Karitas, CRS, humanitarne organizacije ADRA, nemačke nevladine organizacije HELP i Fonda za otvoreno društvo. Na sastanku je dogovoreno da se organizuje donatorska konferencija i da se svim učesnicima prosledi spisak potreba za opremanje objekta u Preševu. Organizacije su iznele u kojoj meri i na koji način mogu da pomognu. Zaključeno je da će se nakon sastanka Radne grupe preciznije definisati za šta će sredstva biti opredeljena.

- U 15 sati održan  je sastanak sa izvođačima radova u Preševu.

- Komesar Vladimir Cucić i zamenica Svetlana Velimirović u Preševu sastali su se sa  Milenkom Nikićem predstavnikom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja tokom koga su dogovoreni preostali detalji u vezi sa funkcionisam Prihvatnog centra u Preševu.

3. jul – U Prihvatnom centru u Preševu otvorena telefonska i faks linija, br. 017/664-152. Otpočelo je sređivanje upravne zgrade u Preševu, dopremljen je nameštaj i druga potrebna sredstva i  uspostavljena je internet veza.

6. jul – Komesar Komesarijata za izbeglice i migracije  održao je instruktažu  zaposlenima koji su angažovani na otvaranju Centra u Preševu.

7. jul – Komesar Vladimir Cucić i pomoćnik komesara Ivan Gerginov otputovali su u Preševo sa timovima ljudi koji su upućeni na rad u centru. Formirani su petočlani timovi koji će se upućivati na rad u Preševo na period od po sedam dana.

8. jul – Obezbeđeni su svi preduslovi za nesmetano funkcionisanje i zvanično je otvoren Prihvatni centar u Preševu.

9. jul - U hotelu „Palas“ održan je partnerski sastanak na predstavnicima diplomatskog kora i nevladnog sektora, kome su su prisustvovali komesar Cucić, zamenik komesara Svetlana Velimirović i pomoćnik komesara Ivan Gerginov. Predstavnici Komesarijata upoznali su zainteresovane strane sa aktuelnom situacijom, preduzetim merama i potrebom obezbeđivanja daljih vidova podrške i dodatnih sredstava.

- Doneta je odluka o imenovanju Srđana Ristića za rukovodioca Prihvatnog centra u Preševu, a Slobodana Savovića za zamenika.         

- U cilju obezbeđivanja adekvatnog stepena informisanosti migranata i olakšavanja procedure prijema, distribuirani su informativni plakati sa obaveštenjem o proceduri prijema u Prihvatnom centru u Preševu i prevedeni na maternje jezike migranata.

13. jul – Urađen je plan javnih nabavki potrepština neophodnih za nesmetano funkcionisanje Prihvatnog centra u Preševu i dostavljen  Upravi za zajedničke poslove republičkih organa.

14. jul – Održan je sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva  za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenadom Ivaniševićem, a u vezi sa usmeravanjem dostupnih donacija. Dogovoreno je da Katolički servis za pomoć uputi pomoć u opštinu Kanjiža, a Udruženje samarićanskih radnika u Suboticu. 

- Premijer Aleksandar Vučić sa ministrima Stefanovićem i Lončarom  posetio je Prihvatni centar u Preševu.

17. jul – Pomoćnik komesara Ivan Gerginov sastao se sa konzulom Republike Poljske i postigao dogovor o uspostavljanju bilateralne saradnje institucija nadležnih za pitanje migracija.

- Po nalogu komesara, nadležne službe Komesarijata za izbeglice i migracije započele izradu detaljne specifikacija potreba i detaljniji plan u slučaju dužeg boravka migranata u Srbiji.

20. jul – Komesar Vladimir Cucić i pomoćnik komesara Ivan Gerginov sastali su se  sa ministrom Aleksandrom Vulinom, kako bi postigli dogovor oko predstojećih koraka i upotrebe raspoloživih resursa

22. jul – Komesar za izbeglice i migracije sazvao je  sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija na temu priliva sve većeg broja migranata. Sastanku su prisustvovali i Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i Milenko Nikić, savetnik u istom ministarstvu. Komesar je održao prezentaciju, predstavljajući prisutnima kakvo je trenutno stanje, kao i projekcije za predstojeći period i ukazao na mogućnosti saradnje  nadležnih institucija i NVO kako bi se obezbedio adekvatan odgovor na datu situaciju. Nakon toga, prisutni su izneli kojim kapacitetima raspolažu, koliko bi i na koji način mogli da pomognu. Zaključeno je da se napravi grupna lista potreba za sve potencijalne centre i Prihvatni centar u Preševu.

24. jul – Obezbeđena je donacija kreveta od strane  Katoličkog servisa za pomoć i opredeljena za opremanje Punkta za urgentni prihvat migranata u Kanjiži.

- Komesar za izbeglice i migracije  sastao se sa predstavnicima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, dugogodišeg donatora i partnera Komesarijata u oblasti upravljanja migracionim tokovima.

26. jul – Ministar Aleksandar Vulin i komesar Vladimir Cucić posetili su Prihvatni centar u Preševu, kako bi se uverili u kvalitet prihvata migranata.

27. jul – Na sastanku iniciranom od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kome je prisustvovao komesar Cucić, dogovoreno je otvaranje humanitarnog punkta u Miratovcima.

5. avgust – Tokom sastanka sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Crvenog krsta dogovoreni su neophodni detalji oko dalje distribucije hrane koja će se ubuduće isključivo vršiti preko Crvenog krsta. 

6. avgust -  Tokom sastanka održanom u Komesarijatu za izbeglice i migracije  kome je prisustvovao ministar Aleksandar Vulin predstavljen je detaljan plan mera i aktivnosti za zbrinjavanje migranata i predložen plan podrške lokalnim samoupravama.

10. avgust –  Na poziv Komesarijata za izbeglice i migracije održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Generalštaba vojske Srbije, Kancelarije za evropske integracije i  Ministarstva zdravlja, koji je imao za cilj postizanje potpune koordinacije državnih organa koji u slučaju daljeg povećanja priliva migranata, a u skladu sa svojim nadležnostima, treba da obezbede dodatnu infrastrukturu i resurse za adekvatno zbrinjavanje migranata.

12. avgust - Otvoren je Punkt za urgentni prihvat migranata u Kanjiži, koji je kao centar otvorenog tipa pretežno humanitarnog karaktera.

13. avgust – Održan je sastanak Radne grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, kome su prisustvovali komesar Vladimir Cucić, zamenik komesara Svetlana Velimirović i pomoćnik komesara Ivan Gerginov.

14.08. –Ambasador ruske federacije u Republici Srbiji  Aleksandar Čepurin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i komesar za izbeglice i migracije  Vladimir Cucić, posetili su Prihvatni centar u Preševu.

20. avgust- Ambasador SAD-a Majkl Kirbi, u pratnji Ministra Gašića, posetio je Prihvatni centar u Preševu.

24. avgust - Vlada usvojila Zaključak kojim se jedinicama lokalne samouprave, na čijim teritorijama postoji povećan broj migranata, obezbeđuju sredstva iz budžeta Republike Srbije. Sredstva su namenjena za rešavanje elementarnih uslova života migranata, a potrebe se procenjuju na osnovu informacija sa terena.

27. avgust – U prihvatnoj stanici u Kanjiži  distribuirana donacija UNHCR-a  od 3.000 ćebadi i dva sanitarna kontejnera.

28. avgust - Centar za javno zdravlje Kanjiža i predstavnici Vlade Vojvodine posetili prihvatnu stanicu  u Kanjiži, kako bi se uverili u nesmetano funkcionisanje stanice.

29. avgust - Elektrodistribucija Kanjiža postavila je i priključila sedam novih reflektora i obezbedila dodatno osvetljenje i olakšano funkcionisanje stanice.

1. septembar - NVO Čovekoljublje isporučila je  dva dodatna sanitarna kontejnera.

- Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički posetila Prihvatnu stanicu u u Kanjiži.

- Obezebeđena je isporuka dodatna dva kontejnera u Kanjižu, koje je donirao UNHCR.

3. septembar – Premijer Aleksandar Vučić, ministri Vulin i Stefanović, sa ministarkom za evropske poslove Bavarske, posetili su Punkt za urgentni prihvat migranata u Kanjiži.

3. septembar – Održan sastanak ministara unutrašnjih poslova Srbije, Makedonije, Austrije i Mađarske u Ohridu. Potpisan je Memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti zaštite državne granice, čime se pitanje rešavanja problema migranata sagledava kroz regionalni pristup.

4. septembar – Usvojen Zaključak Vlade RS kojim se prihvata operativni plan. Vlada razmatrala mere i predloge za dalje postupanje usled povećanog priliva migranata.

8. – 9. septembar –Komesarijat za izbeglice i migracije organizovao je dvodnevnu obuku opštinskih/gradskih poverenika na temu prihvata i humanitarnog zbrinjavanje migranata, kako bi unapredio efikasnost predstavnika lokalnih samouprava u ovoj oblasti za slučaj dodatne eskalacije broja migranata i potrebe angažovanja dodatnog broja profesionalaca na terenu. 

 8. septembar - Komesar za izbeglice i migracije sastao se sa predstavnicima Delegacije Evropske unije prilikom posete Prihvatnog centra u Preševu.

- Održan je sastanak sa predstavnicima UNHCR-a, Norveške crkvene pomoći i Komesarijata za izbeglice i migracije o unapređenju kapaciteta kampa, izmeštanju/premeštanju postojećih šatora radi bolje racionalizacije prostora u Kanjiži.

10. septembar – Komesar Vladimir Cucić sa predstavnicima diplomatskog kora i UNHCR-a obišao je Prihvatni centar u Preševu. Tom prilikom komesar je upoznao prisutne sa trenutnim stanjem, uspostavljenim procedurama i izazovima sa kojima je suočena Republika Srbija, kao i potrebama i vidovima dalje saradnje.

16. septembar – Otvoren tranzitni centar u zgradi nekadašnje dečje bolnice „Principovac“ kod Šida namenjen prihvatu i urgentnoj pomoći migrantima koji se kreću ka hrvatskoj granici. Centar je obišao komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić i uverio se da sve funkcioniše.

19. septembar – Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zaključka o otvaranju posebnog namenskog računa za prikupljanje donacija i utvrđivanje načina korišćenja sredstava donacija za migrante.

20. septembar - Zamenica komesara Svetlana Velimirović predstavljala je Komesarijat za izbeglice i migracije, koji je, predvođen ministrom Aleksandrom Vulinom, činio deo delegacije Republike Srbije na sastanku u Briselu posvećenom povećanom prilivu migranata.

21. septembar – Održan sastanak sa upravnicima centara za azil i predstavnicima nevladinog sektora kako bi se uskladile donacije sa potrebama. Upravnici centara su izložili koliki su im trenutni kapaciteti i kako bi mogli da se unaprede.

21. septembar – U rad prihvatnih centara za zbrinjavanje migranata uključili su se i lokalni poverenici za izbeglice i migracije. Među prvima se pridružio Ismet Ademovski, poverenik iz Beočina.

23. septembar – Čelni ljudi Komesarijata za izbeglice i migracije i državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević, sastali su se u Palati Srbija sa predstavnicima Odbora za spoljne poslove (AFET) i Pododbora za ljudska i manjinska prava (DROI) Evropskog parlamenta. Tema je bila aktuelna situacija sa migrantima. Visoki zvaničnici su čestitali Republici Srbiji na uloženom trudu i humanosti koja je iskazana po pitanju rešavanja problema migranata i njihovom zbrinjavanju za vreme boravka na teritoriji RS.

25. septembar - Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johanes Han, premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, posetili su tranzitni centar Principovac kod Šida, namenjen prihvatu i urgentnoj pomoći migrantima koji se kreću ka hrvatskoj granici. Tom prilikom svi zvaničnici su se uverili da Srbija ispunjava svoje obaveze i poštuje ljudska prava migranata.

28. septembar - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin, zajedno sa komesarom za izbeglice i migracije Vladimirom Cucićem, obišao je privremeni prihvatni centar Principovac kod Šida. Ministar Vulin je prilikom primopredaje zimske garderobe i druge humanitarne pomoći istakao da ljudi iz Komesarijata za izbeglice i migracije, Crvenog krsta i drugi, rade i brinu o migrantima kao što su to činili prvih dana te krize.

29. septembar - Stefan Selen, zamenik generalnog direktora u Direktoratu za zajmove i socijalni razvoj Razvojne banke Saveta Evrope (CEB) i Gregor Krzevski, menadžer CEB za Srbiju, zajedno sa predstavnicima Komesarijata za izbeglice i migracije posetili su prihvatni centar Principovac kod Šida. Visoki zvaničnici izrazili su spremnost da pomognu Republici Srbiji u prevazilaženju situacije povećanog priliva migranata.

30. septembar – U Beogradu je održan donatorski koordinacioni sastanak o migracijama, kome su prisustvali i predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije, komesar Vladimir Cucić i zamenik komesara Svetlana Velimirović. Cilj sastanka bio je informisanje donatorske zajednice o trenutnom stanju u Srbiji povodom masovnog priliva migranata i potrebama Srbije za međunarodnom pomoći. Sastankom su kopredsedavali ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije, nacionalni IPA koordinator i koordinator donatorske razvojne pomoći, Jadranka Joksimović, i ministar za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednik Grupe za rešavanje problema mešovitih migracionih tokova, Aleksandar Vulin.

30. septembar - Prihvatnom centru u Preševu dostavljeno je 550 ležajeva, kao nastavak prošlonedeljne isporuke od 700 kompleta posteljina i 350 jastuka, u okviru paketa pomoći vrednog blizu 240.000 evra koji su obezbedile Evropska unija i Vlada Švajcarske. Preko razvojnog programa Evropski PROGRES tokom septembra centru je isporučeno i deset mrežastih kontejnera, rezervoar za vodu i 15 mobilnih toaleta. Dostavljeni predmeti će pomoći Centru da zbrine najranjivije izbeglice i da ispuni osnovne higijensko sanitarne uslove potrebne za prihvat ljudi.

30. septembar - Podršku migrantima dao je i holivudski glumac Orlando Blum, koji je kao ambasador UNICEF-a obišao Prihvatni centar u Preševu. On je tom prilikom posetio "dečje kutke" u kampu.

1. oktobar 2015. - Komesar Vladimir Cucić održao sastanak sa direktorkom Švajcarske kancelarije za saradnju za Srbiju Isabel Perič. Ona je izrazila spremnost Švajcarske kancelarije za saradnju za Srbiju da pored do sada prenamenjenih sredstava za potrebe opremanja prihvatnog centra u Preševu, prenameni dodatna sredstva sa projekat Podrška nacionalnoj koordinaciji reintegracije povratnika- faza II u cilju pružanja dodatne podrške Komesarijatu za izbeglice i migracije za rešavanje migratorne krize.

2. oktobar 2015. - Održan sastanak predstavnika Švajcarske kancelarije za saradnju za Srbiju, UNHCR-a i Komesarijata za izbeglice i migracije. Cilj sastanka bio je definisanje programa podrške UNHCR-a koji se fokusira na pružanje podrške Vladi i civilnom društvu da u najkraćem roku identifikuju i pristupe rešavanju akutnih humanitarnih i osnovnih potreba koje nastaju kao posledica kontinuiranog povećanja broja migranata koji tranzitiraju kroz Republiku Srbiju.

7. oktobar 2015. - U saradnji sa gradom Beogradom i GSP "Beograd" uvedena je autobuska linija za migrante. Polazak je u 10 i 20 sati ispred hotela "Bristol" do Centra za smeštaj tražilaca azila u Krnjači. Isti autobus prevozi migrante od Krnjače do grada u 10:30 i 20:30.

11. i 12. oktobar 2015. - Druga donacija u okviru Mehanizma za civilnu zaštitu EU, u cilju unapređenja položaja migranata koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, isporučena je od strane Generalnog inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Rumunije. Humanitarnu pomoć čini 500 kreveta na sklapanje, 500 dušeka, 1.000 ćebadi, 2.000 posteljina, 1.000 jastučnica i 2.500 vreća za spavanje. Prva donacija koju je u okviru ovog projekta donirala Vlada Mađarske iznosila je 50.000 zaštitinih maski i isporučena je 22. septembra 2015. godine.

12. oktobar 2015. - Komesarijat za izbeglice i migracije uputio je Republičkoj direkciji za imovinu zahtev za dodelu odeće i obuće za potrebe distribucije humanitarne pomoći najugroženijim kategorijama migranata.

12. oktobar 2015. - Francuska donirala sedam pokretnih sanitarnih jedinica, 5.000 ćebadi i dva agregata. Vrednost donacije je 136.000 američkih dolara, a namenjena je za pomoć migrantima koji prolaze kroz Srbiju.

15. oktobar 2015. godine - Predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije obišli su lokacije u Beogradu na kojima borave migranti i tom prilikom im pružili neophodne informacije o mogućnosti da borave u Centru za smeštaj tražilaca azila, koji se nalazi u Beogradu, opština Palilula, naselje Krnjača. Autobuska linija počela da saobraća na dva sata do Krnjače i to od 11 pre podne do 19 sati uveče.

15. oktobar 2015. godine - Šatori su uklonjeni iz parka kod autobuske stanice, nakon što je utvrđeno da su prazni. Lica koja borave u parku kod Ekonomskog fakulteta su obaveštena o smeštaju u Centru u Krnjači, kao i da posle 22. oktobra niko neće moći da se zadržava u parku postavljanjem šatora.

16. oktobar 2015. godine - Otvoren je Privremeni registracioni centar u Bujanovcu u prostorijama DP „Svetlost“. U centru u Bujanovcu moći će da bude dnevno registrovano do 1.500 migranata, dok će od zime i kiše u njemu moći da se skloni oko 150 ljudi dok traje njihovo evidentiranje.

19. oktobar 2015. godine - Treća donacija u okviru Mehanizma za civilnu zaštitu EU u cilju unapređenja položaja migranata koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije isporučena je od strane Vlade Velike Britanije i čini je 11.000 ćebadi, 500 vreća za spavanje i 3.000 podloga za spavanje.

24. oktobar 2015. - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, posetio je zajedno sa komesarom za izbeglice i migracije Vladimirom Cucićem, migrante u Centru za tražioce azila u Krnjači i poručio da u tom centru ima 350 mesta za migrante, a ako zatreba može biti i 1.000 ležajeva.

26. oktobar 2015. – Ministar Vulin i komesar Cucić obišli su privremeni prihvatni centar Adaševci kod Šida. Ministar je tom prilikom naglasio da će se obnova privremenih prihvatnih centara finansirati uz pomoć međunarodnih organizacija i objasnio da neće biti podizani krediti, kao i da se neće izdvajati novac iz budžeta.

30. oktobar 2015. godine - Zatvoren prihvatni centar za migrante u Kanjiži. Kompletna oprema i ostatak humanitarne pomoći (ćebad, podloge…) biće premešteni u druge prihvatne centre i to u Subotici, Somboru i Šidu (dečja bolnica Principovac i nekadašnji hotel Adaševci).

30. oktobar 2015. - Sporazum o bespovratnoj pomoći od 2,3 miliona evra za migrante, između Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope, potpisali su ministri Jadranka Joksimović i Aleksandar Vulin i zamenik generalnog direktora banke Stefan Selen. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, rekao je na konferenciji za novinare da očekuje da će od tog novca biti završeni prihvatni centri u Adaševcima i Šidu i još jedan prihvatni centar, koji bude najpotrebniji.

1.novembar 2015. - Radove na uređenju privremenog centra u Šidu namenjenog za više od 1.000 migranata, uglavnom žena i dece, obišao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, u društvu komesara za izbeglice i migracije Vladimira Cucića. Ministar Vulin je najavio da će taj centar biti stavljen u funkciju za nekoliko dana i da će tu migranti moći da čekaju dok ne budu smešteni u vozove.

3. novembar 2015. - Počeo da funkcioniše novi režim prebacivanja migranata preko srpske teritorije i njihovog prelaska u Hrvatsku. Planirano je da svakog dana četiri do pet vozova u Šidu prihvata migrante i u skladu sa odgovarajućim procedurama prebacuje u Hrvatsku. U Šid je oko sedam ujutru stigao prvi namenski voz iz Hrvatske koji prevozi migrante do Slavonskog Broda i u njega se ukrcalo oko 1.000 migranata. Nadležni nastoje da svi migranti imaju odgovarajuće dokumente, kao i da se na nekoliko mesta na njihovom kretanju proverava da li su na odgovarajući način registrovani.

3. novembar 2015. - Privremeni prihvatni centar Adaševci kod Šida počeo da prima migrante. U Centru im se pruža pomoć i hrana dok čekaju da se ukracaju na voz iz Šida ka Slavonskom brodu u Hrvatskoj.

6. novembar 2015. - Četvrta donacija u okviru Mehanizma za civilnu zaštitu EU u cilju unapređenja položaja migranata koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, isporučena je od strane Vlade Luksemburga i čini je 5.000 zaštitnih maski i 2.6000 zaštitnih rukavica za jednokratnu upotrebu.

7. novembar 2015. - Francuski senator Žan Iv Lekont, predsednik Grupe prijateljstva sa Zapadnim Balkanom u Francuskom Senatu, posetio je Centar za smeštaj tražilaca azila u Krnjači. Tom prilikom uverio se da Centar dobro radi i pohvalio je službenike Komesarijata za izbeglice i migracije.

10. novembar 2015. godine - Isporučena je prethodno najavljena austrijska pomoć u okviru Mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije, u cilju unapređenja položaja migranata koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Ovu donaciju čini 500 jastuka i 50.000 zaštitnih rukavica.

16. novembar 2015. - Nakon dvomesečnih radova na adaptaciji i proširenju postojećih objekata Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, otvorio je Prihvatno-tranzitni centar u Subotici. Centar je kapaciteta do 150 ležajeva, površine 580 kvadratnih metara, a u njemu su prethodno renovirani postojeći objekti, izgrađena dodatna spavaonica i sanirana stara upravna zgrada u kojoj će biti smešten lekarski tim. U adaptaciju ovog centra nemački ASB uložio je 150.000 evra, a biće obezbeđeno još 100.000 evra iz evropskih fondova iz kojih će, između ostalog, biti finansirana izgradnja magacina u ovom centru. Nakon završetka migrantske krize, adaptirani objekat ostaće u vlasništvu lokalne samouprave.

17. novembar 2015. - Tavakol Karman iz Jemena, Širin Ebadi iz Irana i Džodi Viliams iz SAD, liderke mirovnih i organizacija za ljudska prava, posetile su Centar za smeštaj tražilaca azila u Krnjači. Tom prilikom razgovarale su sa migrantima smeštenim u Centru, a predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije su im objasnili fuinkcionisanje Centra i kakvu pomoć migranti dobijaju. (foto: Vesna Anđić)

18. novembar 2015. – Srpske vlasti, u skladu sa zemljama na migrantskoj ruti, uvele stroži režim prolaska migranata i ograničenje kretanja ekonomskih migranata. Doneta je odluka da se propuštaju samo migranti koji dolaze iz zemalja u kojima im je život ugrožen.

18. novembar 2015. - Ambasador Češke Republike u Srbiji, Ivana Hlavsova, posetila je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije godine i sastala se sa komesarom, Vladimirom Cucićem. Povod je bila donacija Češke Republike u iznosu od 220.000 evra za pomoć azilnom sistemu.

18. novembar 2015. - Visoki komesar UN za izbeglice Antonio Gutereš obišao je zajedno sa Vladimirom Cucićem, komesarom za izbeglice i migracije Republike Srbije, Privremeni prihvatni centar u Preševu. Tu se upoznao sa procedurom i uslovima u kojima migranti borave, obišao šator za popunjavanje upitnika, objekat u kojem se registruju migranti, ambulantu, montažne kućice i šatore.

22. novembar 2015. - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, obišao je sa komesarom Vladimirom Cucićem Centar za tražioce azila u Krnjači. Tokom obilaska ukazali su da se ovde ljudi prihvataju na najbolji mogući način, da je u njemu toplo i da postoji smeštaj za oko 350 ljudi.

24. novembar 2015. - Komesarijat za izbeglice i migracije je u saradnji sa opštinom Šid otvorio objekat za prihvat i smeštaj migranata na železničkoj stanici u Šidu. Predviđeni kapaciteti ovog objekta su 200 mesta za duži boravak i 100 mesta za tranzit.

2. decembar 2015. – Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, obišao je sa Isabel Perič, direktorkom Švajcarske agencije za saradnju sa Srbijom (SDC), centre za prihvat tražilaca azila u Šidu. Poseta je istovremeno bila povod i da se razmotri novi projekat i diskutuje o rezultatima aktuelnog projekta koji finansira SDC.

4. decembar 2015 - Potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak posetio je sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandrom Vulinom i komesarom za izbeglice i migracije Vladimirom Cucićem migrante u Prihvatnom centru za tražioce azila u Krnjači.
Tom prilikom je uručio pakete sa ćebadima, podlogama za ležanje, kabanicama i sredstvima za higijenu u vrednosti od 50.000 evra. Slovačka će istu sumu uplatiti na račun Narodne banke Srbije, koji je namenski otvoren za uplatu sredstava za pomoć migrantima.
Slovački šef diplomatije je pohvalio rad srpske vlade, uz ocenu da je to veoma važno za celu Evropu.

7. decembar 2015. - Održan sastanak sa predstavnicima Evropske komisije. Prisustvovali su predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Delegacije Evropske unije i Kancelarije za Evropske integracije.
Usaglašeno je da sredstva iz specijalne mere bude utrošena na rekonstukciju objekata i povećanje smeštajnih kapaciteta u Krnjači, Pirotu, Dimitrovgradu i Bosilegradu.
Prisutni su predložili potencijalne dodatne lokacije za opremanje objekata za smeštaj migranata.

9. decembar 2015. - Direktorka Kancelarije za programe reagovanja u vanrednim situacijama UNICEF-a, Afšan Kan se, zajedno sa direktorom UNICEF-a u Srbiji, Mišelom Sen-Lotom, susrela se sa zamenicom komesara Svetlanom Velimirović u prostorijama Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije.
Dogovoreno je da se uspostavi dečji kutak u Dimitrovgradu, gde se javio povećan broj migranata iz pravca Bugarske.

11. decembar 2015. - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov i stalna koordinatorka UN u Srbiji Irena Vojačkova Solorano, obišli su Prihvatni centar "Stanica" u Šidu.
Članovi delegacije su se uverili da su u Prihvatnom centru u Šidu uslovi na najvišem mogućem nivou, a da izbeglice imaju mogućnost da prespavaju i ostanu koliko oni misle da im je potrebno.
Sve prostorije u centru su zagrejane, postavljeni su tuševi sa toplom vodom, a migranti dobijaju hranu, kao i medicinsku zaštitu.

17. decembar 2015. - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić i ambasador Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjornstad, otvorili su u Centru za prihvat migranata u Preševu renovirane prostorije u kojima će migranti moći duže da borave tokom zimskih meseci.
U Renoviranoj fabričkoj hali bivše Duvanske industrije, u toplim prostorijama, moći će da se smesti 650 migranata. Izgradnju prostorija za trajniji smeštaj migranata u Preševu pomogla je Kraljevina Norveška.
Pored prostorija za smeštaj izgrađeni su toaleti, kabine sa tuševima, kao i toaleti za invalide i prostorije za smeštaj majke sa decom.

18. decembar 2015. - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov i ambasador Japana u Srbiji Đuići Takahara, posetili su novi Tranzitni centar u selu Miratovac i Privremeni privatni centar za migrante u Preševu, kojima je Vlada Japana donirala higijenske pakete, namirnice, sanitetski materijal i lekove za migrante.
Vlada Japana finansira i adaptaciju sanitarnih čvorova u centru u Preševu, a ambasador te zemlje u Srbiji uručio je i ključeve od dva mini busa za mobilne timove koji prevoze migrante od Miratovca do Preševa, dok je jedno vozilo poklonjeno i pripadnicima policije.
Vlada Japana do sada je za pomoć migrantima u Srbiji i Makedoniji izdvojila 2,7 miliona dolara.

26. decembar 2015. – Objavljeno da će 85 miliona dinara, kroz podelu 17.000 platnih kartica, biti uplaćeno za najranjivije kategorije migranata i izbeglica koji uđu u Srbiju zahvaljujući pomoći dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve "Čovekoljublje".
Migranti će moći da dobiju Dina platne kartice u iznosu od po 5.000 dinara uz pokazivanje potvrde da su prošli kroz naš sistem, a novac će potrošiti za ono šta im je najpotrebnije.

1. januar 2016. – Novu godinu dočekali su radno i zaposleni u Komesarijatu za izbeglice i migracije. Od sredine godine, kada je počeo povećani priliv migranata, zaposleni Komesarijata rade u tri smene u prihvatno-tranzitnim centrima i pružaju svu potrebnu pomoć migrantima koji prolaze kroz Srbiju. Tako je bilo i sinoć oko 23 sata u Prihvatno-tranzitnom centru Šid - Stanica, gde su pomagali migrantima da se ukrcaju na voz do Slavonskog broda u Hrvatskoj.

2. januar 2016. – Slovenija i Hrvatska uvele nova pravila za prevoz i registraciju migranata, koja se odnose na smanjenje kapaciteta vozova za migrante. U odluci stoji da vozovi ne mogu da prevoze više od 940 migranata i da moraju da budu praćeni odgovarajućim spiskom imena, prezimena i zemalja iz kojih dolaze.

15. januar 2016. – Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilijanides, zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandrom Vulinom i komesarom za izbeglice i migracije Vladimirom Cucićem, posetio je u petak 15. januara 2016. prihvatno-tranzitne centre “Adaševci” i „Šid-Stanica“.

U „Adaševcima“ komesar Stilijanides svečano je otvorio prošireni dečji kutak namenjen majkama za hranjenje i presvlačenje beba i deci za igru. Novoprošireni kutak nudi još više prostora majkama i deci za odmor, kao i za dobijanje informacija i saveta o ishrani dece, higijeni i bezbednosti.

25. januar 2016. godine – Održan sastanak sa predstavnicima UNHCR-a u prostorijama Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, kako bi se sagledale sve aktivnosti nevladinih i međunarodnih organizacija na teritoriji opštine Šid. Prikazana je prezentacija koja sadrži podatke iz upitnika za međunarodne i nevladine organizacije u vezi sa radom u tranzitno-prihvatnim centrima, koji se od 11. decembra nalazi na zvaničnom sajtu Komesarijata.

28. januar 2016. – Podeljena humanitarna pomoć organizacije „Merhamet“ iz Bona licima smeštenim u Centru za azil u Krnjači. Podeli su prisustvovali su, pored predstavnika organizacije, predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Centra za smeštaj tražilaca azila iz Tutina.

1. februar 2016. - Održan je prvi koordinacioni sastanak za prihvatne centre u prostorijama Palate Srbija. Sastanku su prisustvovali predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i međunarodnih organizacija uključenih u aktivnosti vezane za prihvatne centre, kao i onih koje nameravaju da se u te aktivnosti uključe. Komesar Vladimir Cucić je predstavio stanje na terenu i učinak organizacija i Komesarijata po pitanju unapređenja smeštajnih kapaciteta, sa posebnim osvrtom na obim radova, nabavku opreme i finansiranje. Prezentovane su aktivnosti u toku, kao i realizovane i planirane.

1. februar 2016. - Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksanadar Vulin i predstavnici međunarodne humanitarne organizacije "Mercy Corps", posetili su Prihvatni centar u Preševu, gde je ta humanitarna organizacija počela podelu platnih kartica migrantima. Pilot program će trajati dva meseca, a ugroženim migrantima biće podeljeno 1.600 Master Kard platnih kartica. Pored migranata, jedan broj platnih kartica dobiće i naši građani koji pripadaju grupi socijalno ugroženih.
Ceo projekat je vredan 270.000 evra i biće sproveden u naredna dva meseca. Vrednosne kartice od 210 evra dobijaće porodice, a po 70 evra pojedinci.

5. februar 2016 - Predstavnici Ambasade Holandije u Srbiji, zamenica ambasadora Mariel van Miltenburg i savetnik Aleksandar Momirov, posetili su Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije i sastali se sa komesarom Vladimirom Cucićem i Svetlanom Velimirović, zamenicom komesara. Cilj posete bio je usaglašavanje detalja vezanih za posetu ministarke za spoljnu trgovinu i razvojnu saradnju Kraljevine Holandije, Elizabet Ploumen.

10. februar 2016. - Morten Skovgaard Hansen, otpravnik poslova ambasade Danske, sastao se sa komesarom Vladimirom Cucićem u prostorijama Komesarijata za izbeglice i migracije. Tema sastanka je bila trenutna migrantska situacija.

16. februar 2016. - U Prihvatno-tranzitnom centru u Preševu otvorena su još dva porodična paviljona za privremeni smeštaj oko 350 migranata, dečiji kutak za majke sa decom, nova ambulanta, novi magacinski prostor od 900 kvadratnih metara, predregistracioni prostor koji može da primi 250 ljudi, vešeraj i autobusko stajalište za organizovani prevoz migranata. Time je završena druga faza rekonstrukcije objekta, koju je finansiralo Ministarstvo spoljnih poslova Norveške.

16. februar 2016. - Ministarka spoljne trgovine i razvojne saradnje Holandije Lilijan Plumen poklonila je danas u Šidu četiri ambulanta vozila za pomoć migrantima u Srbiji i 4.000 vreća za spavanje.
Reč je o holandskoj donaciji Komesarijatu za izbeglice i migracije, a Plumen je nakon obilaska železničke stanice u Šidu poručila da je veoma važna saradnja svih kako bi se izbeglicama koje prolaze kroz Srbiju obezbedili dobri uslovi.
Holandska ministarka se sastala sa Vladimirom Cucićem, komesarom za izbeglice i migracije, kao i predstavnicima međunarodnih i nevladinih organizacija koje se bave izbeglicama.

18. februar 2016. - Šefovi policija Hrvatske, Srbije, Slovenije, Makedonije i Austrije, dogovorili su se o uvođenju zajedničkog registrovanja izbeglica na grčko-makedonskoj granici i organizovanju njihovog prevoza do Austrije.
Kroz taj proces, biće obavljena identifikacija i uzeti biometrijski podaci migranata, kako bi se odredilo da li dolaze iz zemalja u kojima im je život ugrožen, poput Sirije, Iraka i Avganistana.
Njima se neće odmah na grčko-makedonskoj granici davati status tražilaca azila, već je to biti učinjeno u Austriji ili u nekoj drugoj zemlji u koju su krenuli.

18. februar 2016. - Službenici Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije su prisutni u beogradskim parkovima 24 sata, gde zajedno sa prisutnim nevladinim organizacijama pružaju pomoć migrantima.

22. februar 2016. - Od danas na granici između Makedonije i Grčke, sve zemlje koje su potpisale dogovor u Zagrebu, vrše zajedničku profilaciju migranata. To konkretno znači da će migranti sa ratom zahvaćenih područja moći da se kreću zapadno-balkanskom rutom, isključivo uz potvrdu koju budu dobili na grčkomakedonskoj granici i na kojoj je odgovarajući pečat i fotografija lica.

22. februar 2016. - U prostorijama Palate Srbija održana je donatorska konferencija sa ciljem da se prikupe finansijska sredstva za opremanje i izgradnju smeštajnih kapaciteta, angažovanje dodatnog osoblja, kao i podmirivanje tekućih potreba migranata.

27. februar 2016. - 4.258 migranata prošlo kroz Srbiju od 22. februara, od kada se primenjuju nove mere na zapadnobalkanskoj ruti. Reč je o značajno manjem broju u poređenju sa prethpodnim periodom. Migranti su i dalje zbrinuti i svako dobije hranu i smeštaj.

8. mart 2016. - Hrvatska je obavestila Srbiju da ta zemlja i Slovenija od ponoći počinju da primenjuju novi režim ulaska u Šengensku zonu. Ubuduće se neće primati migranti bez validnih viza i pasoša, čime je praktično zatvorena "balkanska ruta" za migrante.

10. mart 2016 - Delegacija Parlamentarne skupštine NATO posetila je Prihvatno-tranzitni centar „Adaševci“. Delegaciju su dočekali i sproveli po Centru ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i pomoćnici komesara za izbeglice i migracije Ivan Gerginov i Danijela Popović Roko.
Ministar Vulin se zahvalio gostima iz NATO na interesovanju i, kako je rekao, poštovanju koje svakodnevno pokazuju prema politici Vlade Srbije i svemu što je uradila za migrante.