Kontakt ЋИРLATENG

Zakoni

ODLUKA O ODREĐIVANjU LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Doneta 5. avgusta 2019. godine

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Usvojen 13. novembra 2018. godine

ZAKON O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI
Usvojen 26.marta 2018. godine

ZAKON O UPRAVLjANjU MIGRACIJAMA
Usvojen 8. novembra 2012. godine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBEGLICAMA
Usvojen 5. maja 2010. godine

ZAKON O IZBEGLICAMA
Usvojen 4. aprila 1992. godine