Kontakt ЋИРLATENG

O Komesarijatu

Komesarijat za izbeglice, kao posebna organizacija u sistemu državne uprave osnovan je Zakonom o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) za obavljanje stručnih i drugih poslova koji se odnose na zbrinjavanje, povratak i integraciju izbeglica utvrđene ovim zakonom i s njima povezane upravne poslove.

Usvajanjem Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 107/12), Komesarijat za izbeglice obrazovan Zakonom o izbeglicama nastavlja rad pod nazivom Komesarijat za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat), u skladu sa nadležnostima utvrđenim ovim zakonom i drugim zakonima.

U skladu sa Zakonom o izbeglicama Komesarijat obavlja poslove koji se odnose na: priznavanje i prestanak statusa izbeglica; zbrinjavanje izbeglica; registraciju izbeglica; usklađivanje pružanja pomoći izbeglicama od strane drugih organa i organizacija u zemlji i inostranstvu i staranje o ravnomernom i blagovremenom pružanju pomoći; obezbeđivanje smeštaja odnosno razmeštaja izbeglica na područja jedinica lokalne samouprave; preduzimanje mera za povratak izbeglica; rešavanje stambenih potreba lica u skladu sa ovim zakonom; vođenje evidencija iz svoje nadležnosti i ustanovljavanje baza podataka i obavlja druge poslove utvrđene ovim zakonom.

U skladu sa Zakonom o upravljanju migracijama Komesarijat obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje Vladi ciljeva i prioriteta migracione politike; predlaganje Vladi mera radi postizanja pozitivnih efekata zakonitih migracija i suzbijanja nezakonitih migracija; praćenje sprovođenja mera migracione politike; pružanje organima državne uprave, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave podataka od značaja za izradu strateških dokumenata iz oblasti migracija, predlaganje projekata iz oblasti upravljanja migracijama iz delokruga svog rada i izradu godišnjeg izveštaja Vladi o stanju u oblasti upravljanja migracijama.

Komesarijat obavlja poslove koji se odnose na: prikupljanje, objedinjavanje i analizu podataka i pokazatelja za upravljanje migracijama; izveštavanje o imigraciji i emigraciji; izradu i redovno ažuriranje migracionog profila Republike Srbije; uspostavljanje jedinstvenog sistema za prikupljanje, organizovanje i razmenu podataka; uspostavljanje saradnje sa članovima Evropske migracione mreže; obuku i osposobljavanje lica koja obavljaju poslove od značaja za upravljanje migracijama, staranje o dostupnosti informacija od značaja za migraciona pitanja, kao i druge poslove određene zakonom.

Komesarijat obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za nestala lica koju je obrazovala Vlada, i: vodi jedinstvenu evidenciju nestalih lica u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ od 1991. do 1995. godine i Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 1998. do 2000. godine; vodi evidenciju o ekshumiranim, identifikovanim i neidentifikovanim posmrtnim ostacima iz pojedinačnih i masovnih grobnica; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službene evidencije; vrši isplatu troškova ekshumacije, identifikacije, pogrebne opreme i prevoza posmrtnih ostataka identifikovanih lica do mesta sahrane u Republici Srbiji, odnosno do granice - ukoliko se radi o prekograničnom prenosu posmrtnih ostataka, kao i troškova usluga eksperata sudske medicine ili timova eksperata odgovarajućih ustanova za sudsku medicinu, angažovanih za potrebe rada Komisije za nestala lica; vrši isplatu jednokratne novčane pomoći za troškove sahrane u visini naknade pogrebnih troškova utvrđene zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje; dodeljuje sredstva za finansiranje programa udruženja porodica nestalih lica u skladu s propisima kojima se uređuje finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja.

U skladu sa Zakonom o azilu i privremenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/2018) Komesarijat za izbeglice i migracije obezbeđuje materijalne uslove za prihvat tražilaca azila. Komesarijat obezbeđuje privremeni smeštaj i licima kojima je odobreno pravo na azil u skladu sa propisima kojima je uređena oblast upravljanja migracijama. Komesarijat sprovodi programe dobrovoljnog povratka stranca čiji je zahtev za azil odlukom nadležnog organa odbijen ili odbačen ili ako je postupak azila obustavljen, stranca kojem je odobrena privremena zaštita, stranca kojem je doneta odluka iz člana 75. st. 3. i 4. ili odluka iz čl. 83. i 84. Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i stranca kojem je prestalo pravo na azil, kao i programe integracije lica kojima je odobreno pravo na azil u skladu s propisima kojima je uređena oblast upravljanja migracijama.

U skladu s potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, a koje uređuju položaj i prava izbeglica, radi zbrinjavanja, integracije ili povratka izbeglica, Komesarijat pokreće inicijative za traženje međunarodne pomoći od institucija Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija.

Komesarijat ostvaruje saradnju s organizacijom Crvenog krsta, humanitarnim, verskim i drugim organizacijama, udruženjima i građanima.

Uredbom o zbrinjavanju izbeglica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04) kao i Uredbom o načinu zbrinjavanja prognanih lica („Službeni glasnik RS“ broj 47/95), uređeni su način i obim pružanja pomoći u zbrinjavanju izbeglica kao i postupak utvrđivanja njihovog statusa.

Nacionalnom strategijom za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica za period 2015-2020. godine,Republika Srbija se opredelila da u saradnji sa različitim subjektima na međunarodnom i nacionalnom nivou, obezbedi izbeglicama trajna, održiva i primerena rešenja kroz pristup svim pravima, uslugama i resursima na jednakim osnovama kao i državljanima Republike Srbije, a interno raseljenim licima efektivno poboljšanje uslova života u toku raseljenja i potpunu socijalnu uključenost.

MISIJA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

Komesarijat za izbeglice i migracije je posvećen rešavanju problema izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po sporazumu o readmisiji i tražilaca azila uz primenu zakonskih propisa i međunarodnih standarda. Stručno i odgovorno radi na konstantnom unapređivanju svojih programa i strateških dokumenata u cilju stvaranja uvek efikasnog i odgovornog institucionalnog okvira i implementacionih mehanizama koji krajnjim korisnicima obezbeđuju adekvatna rešenja u procesu integracije i reintegracije kao i pristup pravima.

VIZIJA KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

Komesarijat za izbeglice i migracije je ojačao kapacitete i svojim programima i aktivnostima postavlja više standarde u oblasti upravljanja migracijama, primarno u oblasti obezbeđivanja održivih rešenja i poboljšanja uslova života izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Prateći najnovije migracione tokove i trendove Komesarijat obezbeđuje adekvatan smeštaj i osnovne životne uslove migrantima tokom azilne procedure, i ide korak dalje obezbeđivanjem adekvatnih rešenja u procesu integracije migranata. Pouzdan je i odgovoran partner svim zainteresovanim stranama u naporima za postizanje viših standarda u procesu pružanja pomoći svim navedenim kategorijama.
 
ADRESAR POVERENIKA
 
 
Komesarijat za izbeglice i migracije ima poverenike širom Srbije. Kontakt telefoni i imena poverenika nalaze se na ovom LINKU: