Kontakt ЋИРLATENG

O Komisiji

Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije obrazovana je Odlukom Vlade Republike Srbije 8. juna 2006. godine („Službeni glasnik RS", br. 49/06, 73/06, 116/06, 53/10 i 108/12) sa mandatom da se bavi rešavanjem problematike nestalih lica u oružanim sukobima na prostoru SFRJ i AP Kosovo i Metohija.

Komisija prati, proučava i utvrđuje predloge za rešavanje pitanja nestalih lica, prikuplja podatke i daje obaveštenja o nestalim licima u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima na prostoru SFRJ i Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, izvršava obaveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora i sporazuma koji se odnose na rešavanje pitanja nestalih lica, koordinira rad nadležnih organa i organizacija u postupku traženja nestalih lica, ekshumacija i identifikacija, ostvaruje saradnju sa nadležnim organima, porodicama nestalih lica i njihovim udruženjima radi rešavanja statusnih pitanja nestalih lica i humanitarnih pitanja njihovih porodica.

 
Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Sektor za prihvat, zbrinjavanje, readmisiju i trajna rešenja
Odsek za nestala lica


O Odseku

Odsek za nestala lica obavlja stučne i administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije koji se odnose na traženje nestalih lica u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima na prostoru SFRJ od 1991. do 1995. godine i Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 1998. do 2000. godine. U skladu sa mandatom Komisije za nestala lica i Zakonom o upravljanju migracijama Odsek za nestala lica:
 • Vodi jedinstvenu evidenciju nestalih lica u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima na prostoru SFRJ od 1991. do 1995. godine i Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija od 1998. do 2000. godine, vodi evidenciju o ekshumiranim, identifikovanim i neidentifikovanim posmrtnim ostacima iz pojedninačnih i masovnih grobnica; izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi službene evidencije;
   
 • Prikuplja i obrađuje podatke na osnovu kojih se isplaćuju troškovi ekshumacije, identifikacije, pogrebne opreme i prevoza posmrtnih ostataka identifikovanih lica do mesta sahrane u Republici Srbiji, odnosno do granice ukoliko je reč o prekograničnom prenosu posmrtnih ostataka, kao i troškova usluga eksperata sudske medicine ili timova ekperata odgovarajućih ustanova za sudsku medicinu, angažovanih za potrebe rada Komisije za nestala lica; troškova jednokratne novčane pomoći za sahrane identifikovanih posmrtnih ostataka na teriotoriji Republike Srbije;
   
 • Dodeljuje sredstva za finansiranje programa udruženja porodica nestalih lica;
   
 • Prikuplja i obrađuje podatke o nestalim licima i posmrtnim ostacima, prikuplja saznanja o mestima masovnih i pojedinačnih grobnica, organizuje, sarađuje i koordinira u procesu ekshumacija posmrtnih ostataka na teritoriji Republike Srbije;
   
 • Priprema i organizuje razgovore o nestalim licima s nadležnim telima drugih država, sarađuje sa njima u procesu traženja nestalih lica, ekshumacija i identifikacija, kao i primopredajama posmrtnih ostataka nestalih lica u vezi sa oružanim sukobima pokopanih na teritoriji drugih država;
   
 • Prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim i preuzetim posmrtnim ostacima na teritoriji drugih država i u skladu sa tim organizuje, koordinira i sarađuje u procesu identifikacija;
   
 • Priprema podatke i dokumentaciju iz svog delokruga rada za potrebe drugih ministarstava i nadležnih tela;
   
 • Sarađuje sa udruženjima porodica nestalih lica i u okviru svog delokruga rada sarađuje i sa međunarodnim organizacijama (MKCK, ICMP...).

Kako pokrenuti postupak traženja nestalog lica

Da bi se pokrenuo postupak traženja za nestalim licem, potrebno je popuniti zahtev za traženje nestalog lica u Komisiji za nestala lica ili u Crvenom krstu Srbije u sedištu odnosno u opštinskim ili mesnim društvima Crvenog krsta.

Zahtev za traženje nestalog lica

Kontakti:

Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije

Bulevar Mihaila Pupina br. 2, 11070 Beograd

Telefon: 011 311 75 54 i 011 21 32 627

Faks: 011 214 23 84

Crveni krst Srbije

Služba traženja

Telefon: 011 30 32 125 lok. 108

E-mail: gordana@redcross.org.rsAko se postupak traženja pokreće u inostranstvu, zahtev za traženje nestalog lica se popunjava u Nacionalnom društvu Crvenog krsta.

Da bi se pokrenuo postupak uzimanja uzoraka od srodnika za DNK analizu potrebno je da porodica nestalog lica kontaktira Komisiju za nestala lica, Međunarodnu komisiju za nestala lica (ICMP) ili Upravu za zatočene i nestale Ministarstva branitelja Republike Hrvatske.

Kontakti:

Komisija za nestala lica Vlade Republike Srbije

Bulevar Mihaila Pupina br. 2, 11070 Beograd

Telefon: 011 311 75 54 i 011 21 32 627

Faks: 011 214 23 84

Međunarodna komisija za nestala lica (ICMP)

Ul. Alipašina 45a

Telefon: + 387 33 280 800

Faks: + 387 33 280 900

E-mail: icmp@ic-mp.org

Ministarstvo branitelja Republike Hrvatske, Uprava za zatočene i nestale

Ul. Savska c. 66, Zagreb

Telefon: +385 1 2308-759

Faks: +385 1 6195-951

E-mail: ivan.grujic@branitelji.hr