Kontakt ЋИРLATENG

Rukovodstvo

Svetlana Velimirović
Zamenik komesara

Rođena je 1967. godine u Beogradu. Završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. 2001. godine stekla stručno zvanje specijaliste opšte medicine. Ima položen stručni ispit za doktora medicine i za rad u državnim organima.

Veći deo radnog staža provela u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije na mestu samostalnog savetnika za praćenje ostvarivanje prava iz oblasti zdravstvene zaštite. Predlagala projekte za zbrinjavanje izbeglica sa zdravstvenim problemima. Sarađivala sa međunarodnim, domaćim, vladinim i nevladinim organizacijama. Učestvovala u programiranju i formulaciji projekata za predpristupne fondove Evropske Unije.

Tokom cele profesionalne karijere neposredano je radila sa strankama u rešavanju njihovih pojedinačnih problema, kao i problema grupa.

Jula meseca 2008. godine Vlada je postavlja za pomoćnika komesara, a marta 2009. godine za zamenika komesara.

Govori engleski jezik. Udata, majka dvoje dece.  

Dušica Popović
v.d. pomoćnika komesara  Komesarijata za izbeglice i migracije - Sektor za prihvat, zbrinjavanje, readmisiju i trajna rešenja

Dušica Popović rođena je 1978. godine u Beogradu, ima stečeno zvanje diplomiranog ekonomiste.

Ima višegodišnje radno iskustvo u kompanijama u privatnom sektoru na poslovima upravljanja ljudskim resursima.

Narodni poslanik u Narodnoj Skupštini Republike Srbije gde je aktivno učestvovala u radu Odbora za rad, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva u periodu od 2012-2014.godine, odbornik u Skupštini gradske opštine Čukarica u više mandata kao i  odbornik u Skupštini grada Beograda.

Višegodišnje iskustvo u oblasti socijalne zaštite u gradu Beogradu, gde je kao pomoćnik sekretara Sekretarijata za socijalnu zaštitu vodila Sektor za izbeglice, interno raseljena lica i migracije. Neposredno je učestvovala u radu sa izbeglicama i interno raseljenim licima u pružanju pomoći pri ostvarivanju prava, kao i u stambenom zbrinjavanju izbeglica i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenim licima dok su u raseljeništvu. Kao član Saveta za upravljanje migracijama Grada Beograda i gradski poverenik za izbeglice i migracije za grad Beograd učestvovala je i u izradi prvog Akcionog plana grada Beograda za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za period od 2020-2024. godine.

Radila na mestu šefa Odseka za migracije i evrointegracije u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije u zvanju višeg savetnika. U decembru 2022.godine Vlada Republike Srbije je imenuje za v.d. pomoćnika komesara.

Govori engleski jezik. Udata, majka dvoje dece.

 

 

Ana Šupica

v. d. pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije - Sektor za opšte, pravne, kadrovske i administrativne poslove

 

Ana Šupica, rođena 1981. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju i diplomirala na Pravnom fakultetu Univeziteta u Beogradu.

Svoju profesionalnu karijeru započela je u advokaturi i privatnom sektoru na pravnim i organizacionim poslovima.

Ima preko 13 godina radnog iskustva u Gradskog upravi grada Beograda, od čega 5 godina u oblasti javnih nabavki, a 8 godina u oblasti socijalne zaštite. U Sekretarijatu za socijalnu zaštitu bila je načelnik Odeljenja za drugostepene postupke i normativno-pravne poslove u Sektoru za socijalnu, boračko-invalidsku zaštitu i nadzor i rukovodilac Sektora za poslove planiranja, izgradnje i praćenja delatnosti ustanova socijalne zaštite.

Za vreme dok je bila rukovodilac Sektora izgrađen je Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju u  Lazarevacu, a započeta je i izgradnja Dnevnog boravka u Barajevu, 3 Dnevna boravka su kompletno rekosntruisana i opremljena, kompletno su rekonstruisani i opremljeni i 10 objekata Klubova za starija lica i 7 odeljenja Gradskog centra za socijalni rad.

Bila je član radnih i stručnih grupa iz oblasti socijalne zaštite, rada i zapošljavanja, kao i stambene komisije grada Beograda i izgradnje Beograda.

Radila na mestu šefa Odseka za opšte i kadrovske poslove u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije. U decembru 2022.godine Vlada Republike Srbije je imenuje za v.d. pomoćnika komesara.

Govori engleski i francuski jezik. Majka je jednog deteta.