Kontakt ЋИРLATENG
Nove obuke za izradu Lokanih akcionih planova za upravljanje migracijama u TC Plandište

Nove obuke za izradu Lokanih akcionih planova za upravljanje migracijama u TC Plandište

06.03.2024.

U okviru projekta ''Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji'', koji Komesarijat sprovodi u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC)  u trening centru u Plandištu su tokom januara i februara meseca održane 4 obuke za predstavnike 26 jedinica lokalnih samouprava, sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta, kao i proširivanja znanja u oblasti upravljanja migracijama.

Obuka pod nazivom „Lokalni akcioni planovi za poboljšanje/unapređenje položaja različitih kategorija migranata“, obuhvatila je različite teme, koje dosad nisu bile u fokusu lokalnog akcionog planiranja u oblasti migracija, a koje uključuju izazove ekonomskih migracija, saradnju sa dijasporom, trgovinu ljudima, demografske probleme, itd. Obuka je namenjena prvenstveno članovima lokalnih Saveta za migracije, uspostavljenih radi obavljanja savetodavnih poslova u vezi sa upravljanjem migracijama na teritoriji jedinica lokalne samouprave. U tom smislu, obuka je važna kako novim članovima projektnih timova/radnih grupa za izradu lokalnih akcionih planova, koji se prvi put susreću sa ovom tematikom, tako i za one iskusnije članove radnih grupa za izradu LAP, kojima obuka može poslužiti kao podsetnik, ali i prilika da se upoznaju sa novim trendovim na polju upravljanja migracija.

 

Upravo izmene migracionog konteksta uslovile su potrebu ažuriranja i revizije starih i izrade novih LAP-ova. Osim sa konstantno prisutnim problemom prinudnih migracija (izbeglištvo, interno raseljavanje, iregularne migracije), Srbija se suočava i sa velikim problemom spoljnih migracija domaćeg stanovništva, depopulacijom stanovništva, velikim brojem regularnih i iregularnih povratnika, kao i značajnim unutrašnjim migracijama. U tom smislu, uključivanje novih kategorija migranata u dokumenta javne politike na lokalu je naročito važno, kako bi se ublažili mogući negativni efekti, a ojačao pozitivni uticaj migracija na lokalni razvoj. 

 

Obuku o lokalnom akcionom planiranju, koju je Komesarijat u okviru pomenutog projekta realizovao 14 puta, uspešno je prošlo 149 službenika iz ukupno 70 opština i gradova.