Kontakt ЋИРLATENG
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave12.10.2023.
Rok za dostavljanje20.10.2023. - Istekao

Predlog liste jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji na teritoriji AP Kosovo i Metohija za raspodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, a koja žive na njihovoj teritoriji kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

Предлог листе
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave10.10.2023.
Rok za dostavljanje10.10.2023. - Istekao

Predloga liste za izbor jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, za raspodelu sredstava namenjenih projektima usmerenim ka promovisanju i jačanju tolerancije prema migrantima u Republici Srbiji, i to za povećanje tolerancije, otklanjanje predrasuda i razvoj komunikacije i dijaloga.

Предлог листе
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave09.10.2023.
Rok za dostavljanje20.10.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za raspodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu koja žive na njihovoj teritoriji za nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave09.10.2023.
Rok za dostavljanje20.10.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za raspodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju izbeglica koje žive na njihovoj teritoriji

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave06.10.2023.
Rok za dostavljanje18.10.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za raspodelu sredstava namenjenih za nabavku hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na njihovoj teritoriji.

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave14.09.2023.
Rok za dostavljanje29.09.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, na teritoriji AP Kosova i Metohije za raspodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, a koja žive na njihovoj teritoriji kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave14.09.2023.
Rok za dostavljanje29.09.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, na teritoriji AP Kosova i Metohije za raspodelu sredstava namenjenih za kupovinu ogrevnog drveta sa prevozom za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na njihovoj teritoriji

ЈАВНИ ПОЗИВПријавни образац
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave12.09.2023.
Rok za dostavljanje27.09.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za raspodelu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke ''Krov 2023'' namenjenih integraciji najugroženijih izbeglica i unapređenju životnih uslova najugroženijih interno raseljenih lica, a koja žive na njihovoj teritoriji kroz dodelu pomoći za kupovinu seoskih domaćinstava

Јавни позив сеоска домаћинства КРОВ 2023Пријава сеоска домаћинства КРОВ 2023
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave08.09.2023.
Rok za dostavljanje29.09.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za raspodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, a koja žive na njihovoj teritoriji kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti

Јавни позивПријавни образац
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave08.09.2023.
Rok za dostavljanje29.09.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, koje su izabrane Odlukom o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, koja žive na njihovoj teritoriji, kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti za stanovanje Br. 9-9/533-21/2022 od 13. aprila 2023. godine i koje su dodelile izabranim korisnicima-povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji pomoć kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, bez dodele malog granta, sve u okviru realizacije projekta „Reintegracija povratnika po sporazumu o readmisiji iz Nemačke i drugih zemalja EU kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja.

Јавни позивПријавни образац
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave01.09.2023.
Rok za dostavljanje18.09.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave Republke Srbije u kojima su smešteni migranti, za dodelu sredstava namenjenih projektima usmerenim ka promovisanju i jačanju tolerancije prema migrantima, i to za povećanje tolerancije, otklanjanje predrasuda i razvoj komunikacije i dijaloga.

ЈАВНИ ПОЗИВOбразац за пријављивање
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave17.08.2023.
Rok za dostavljanje17.08.2023. - Istekao

Odluka o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, za dodelu sredstava namenjenih za kupovinu ogrevnog drveta sa prevozom za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na njihovoj teritoriji, a na osnovu Javnog poziva br.553-334/3-2023 od 6. jula 2023. godine

Одлука
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave17.08.2023.
Rok za dostavljanje17.08.2023. - Istekao

Konačna lista jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, za dodelu sredstava namenjenih za kupovinu ogrevnog drveta sa prevozom za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na njihovoj teritoriji.

Коначна листа
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave14.08.2023.
Rok za dostavljanje14.08.2023. - Istekao

: KONAČNA LISTA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI, VAN AP KOSOVA I METOHIJE ZA RASPODELU SREDSTAVA NAMENjENIH REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KOJE ŽIVE U NEFORMALNIM KOLEKTIVNIM CENTRIMA NA NjIHOVOJ TERITORIJI KROZ KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI I DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI (MALI GRANT)

Коначна листа
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave14.08.2023.
Rok za dostavljanje14.08.2023. - Istekao

KONAČNA LISTA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI, VAN AP KOSOVA I METOHIJE ZA RASPODELU SREDSTAVA NAMENjENIH POBOLjŠANjU USLOVA STANOVANjA IZBEGLICA KOJE ŽIVE U NEFORMALNIM KOLEKTIVNIM CENTRIMA NA NjIHOVOJ TERITORIJI DODELOM POMOĆI U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU I OPREMI

Коначна листа
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave14.08.2023.
Rok za dostavljanje14.08.2023. - Istekao

KONAČNA LISTA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI, VAN AP KOSOVA I METOHIJE ZA RASPODELU SREDSTAVA NAMENjENIH POBOLjŠANjU USLOVA STANOVANjA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU, A KOJA ŽIVE U NEFORMALNIM KOLEKTIVNIM CENTRIMA NA NjIHOVOJ TERITORIJI KROZ DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI I POMOĆI U GRAĐEVINSKOM I DRUGOM MATERIJALU I OPREMI ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM, ODNOSNO ODGOVARAJUĆE NEPOKRETNOSTI

Коначна листа
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave14.08.2023.
Rok za dostavljanje14.08.2023. - Istekao

KONAČNA LISTA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI, VAN AP KOSOVA I METOHIJE ZA RASPODELU SREDSTAVA NAMENjENIH POBOLjŠANjU USLOVA ŽIVOTA INTERNO RASELjENIH LICA DOK SU U RASELjENIŠTVU, A KOJA ŽIVE U NEFORMALNIM KOLEKTIVNIM CENTRIMA NA NjIHOVOJ TERITORIJI KROZ DODELU POMOĆI U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU I OPREMI NAMENjENE ZA ZAVRŠETAK ILI ADAPTACIJU STAMBENOG OBJEKTA

Коначна листа
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave14.08.2023.
Rok za dostavljanje14.08.2023. - Istekao

ODLUKA o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za dodelu sredstava namenjenih rešavanju stambenih potreba izbeglica koje žive u neformalnim kolektivnim centrima na njihovoj teritoriji kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant)

ОДЛУКA
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave14.08.2023.
Rok za dostavljanje14.08.2023. - Istekao

ODLUKA o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica koje žive u neformalnim kolektivnim centrima na njihovoj teritoriji dodelom pomoći u građevinskom materijalu i opremi

ОДЛУКA
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave14.08.2023.
Rok za dostavljanje14.08.2023. - Istekao

ODLUKA o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, a koja žive u neformalnim koletivnim centerima na njihovoj teritoriji kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti

ОДЛУКA
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave14.08.2023.
Rok za dostavljanje14.08.2023. - Istekao

ODLUKA o izboru jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije, za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, a koja žive u neformalnim kolektivnim centrima na njihovoj teritoriji, kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

ОДЛУКA
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave07.08.2023.
Rok za dostavljanje15.08.2023. - Istekao

Predlog liste jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji van AP Kosova i Metohije, za raspodelu sredstava namenjenih za kupovinu ogrevnog drveta sa prevozom za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na njihovoj teritoriji

Предлог листе
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave02.08.2023.
Rok za dostavljanje10.08.2023. - Istekao

Predlog liste jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za raspodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, a koja žive u neformalnim kolektivnim centrima na njihovoj teritoriji kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno, odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti

Предлог листе
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave02.08.2023.
Rok za dostavljanje10.08.2023. - Istekao

Predlog liste jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za raspodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, a koja žive u neformalnim kolektivnim centrima na njihovoj teritoriji kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

Предлог листе
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave02.08.2023.
Rok za dostavljanje10.08.2023. - Istekao

Predlog liste jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za raspodelu sredstava namenjenih rešavanju stambenih potreba izbeglica koje žive u neformalnim kolektivnim centrima na njihovoj teritoriji kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi (mali grant)

Предлог листе
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave02.08.2023.
Rok za dostavljanje10.08.2023. - Istekao

Predlog liste jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za raspodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica koje žive u neformalnim kolektivnim centrima na njihovoj teritoriji dodelom pomoći u građevinskom materijalu i opremi

Предлог листе
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave11.07.2023.
Rok za dostavljanje26.07.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za raspodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, a koja žive u neformalnim kolektivnim centrima na njihovoj teritoriji kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta

Јавни позив - ИРЛ - грађевински материјалПријава
TipЈединице локалне самоуправе
Datum objave11.07.2023.
Rok za dostavljanje26.07.2023. - Istekao

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van AP Kosova i Metohije za raspodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, a koja žive u neformalnim kolektivnim centrima na njihovoj teritoriji kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti

Јавни позив - ИРЛ - сеоске кућеПријава